EN

September 2021

Strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji«

V družbi Plinovodi d.o.o. smo izvedli jubilejno 10. tradicionalno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji« in sicer že drugič v spletni izvedbi. Negotova epidemiološka situacija nas je namreč usmerila v povezovanje na daljavo, s katero smo lahko poskrbeli za  zdravje in odgovorno ravnanje vseh prisotnih na srečanju.

Od našega zadnjega strokovnega srečanja v septembru 2020, se je na trgu z zemeljskim plinom uveljavilo večje število zakonodajnih sprememb, tako v slovenskem kot na evropskem prostoru, hkrati pa smo pripravili povzetek dogajanja na slovenskem plinskem trgu in pa predstavili informacijske novosti, ki jih pripravljamo v družbi Plinovodi d.o.o.

Z uvodnim nagovorom je srečanje odprl glavni direktor Marjan Eberlinc, v katerem je poudaril zahtevnost razmer in skrb za zdravje, s katerimi se vsi srečujemo v času epidemije. Poudaril je, da smo kljub težkim gospodarskim razmeram lahko zadovoljni z doseženim rezultatom, vendar pa se moramo pripraviti na prihajajoče spremembe in izzive.

V prvi predstavitvi je Jošt Štrukelj predstavil spremembe in novosti na regulatornem in zakonodajnem področju, predvsem iz Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu in Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina. Sledil je pregled zakupa uporabnikov na mejnih točkah in na izstopnih točkah v RS, za konec pa predstavil elektronsko sklepanje pogodb o prenosu, ter uporabnike pozval k uporabi orodja e-pogodbe.

V nadaljevanju je Marko Širovnik povzel stanje na trgu zemeljskega plina v Sloveniji. Najprej je opisal stanje na področju prenosa zemeljskega plina tako za čezmejni prenos kot tudi za domače uporabnike sistema. Sledila je analiza delovanja prostega in izravnalnega trga v virtualni točki, hkrati pa je predstavil vpeljavo dveh novih produktov in sicer transakcije za izvedbo tedenske ter mesečne dobave. Na koncu prvega dela predstavitve je povzel stanje na področju pripravljavca prognoz. V drugem delu svoje predstavitve je predstavil novo informacijsko platformo, ki je v razvoju znotraj družbe Plinovodi in bo nadomestila dosedanje spletne aplikacije za uporabnike sistema ter jih združila v enoten sistem: EPUS (Enotna Platforma Uporabnikov Sistema). EPUS bo omogočal enoten dostop aplikacij družbe Plinovodi, do katerega bo možno dostopati tudi prek prenosnih mobilnih naprav.

V zaključku srečanja je Marko Ileršič predstavil pogled družbe Plinovodi na Evropski zeleni dogovor in plinsko panogo. Predstavil je smer razvoja plinske panoge v prihodnosti, pomen dogovora za razvoj trga in seveda obdobje prehoda iz dosedanjega načina v bolj zeleni tržni sistem. Omenil je možnosti shranjevanja energije v prenosnih plinovodih in hkrati predstavil nove produkte, kot so vodik, biometan in sintetični metan, ki lahko uporabljajo infrastrukturo zemeljskega plina.

Na tokratnem srečanju se nam je pridružilo skoraj 80 poslušalcev iz Slovenije, kar nas navdihuje z dodatnim veseljem za organizacijo srečanja v prihodnjem letu, za katerega si želimo, da ga izvedemo v obliki našega fizičnega druženja.

Do prezentacij lahko dostopate tukaj.

Hvala za udeležbo.

Plinovodi d.o.o.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66