EN

Okolje in varnost

Družba veliko pozornost posveča zagotavljanju varnosti obratovanja plinovodnega omrežja in varovanju okolja. Preprečevanje nastanka izrednih dogodkov in popolna pripravljenost na učinkovito ukrepanje ob morebitnih okvarah ali poškodbah predstavljata ključna elementa sistema varovanja okolja. To družba dosega z izvajanjem vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje vplivov na okolje.

Družba želi primernost zemeljskega plina kot ekološko najprimernejšega goriva poudariti tudi s svojim delovanjem na področju ravnanja z okoljem skladno z zahtevami standarda ISO 14001 z namenom obvladovanja in stalnega zmanjševanja vplivov na okolje (certifikat SIQ, certifikat IQNet, priloga E-099/09).

POMEMBNO

Dokumenti

Okoljska politika družbe Plinovodi d.o.o.

Družba Plinovodi d.o.o. že več desetletij oskrbuje slovenske uporabnike plina. Slovenski industriji in široki potrošnji zagotavlja varen in zanesljiv prenos plina. Ravnanje s plinom ne dopušča napak in zahteva strokovno ter odgovorno delo vseh zaposlenih. Ob upoštevanju teh dejstev je plin prijazno gorivo fosilnega ali obnovljivega izvora.

Družba želi omogočiti širšo uporabnost plina, zato si prizadeva za širjenje prenosnega sistema, ki bo omogočal priključevanje novih uporabnikov, zanesljivost oskrbe z energijo ter prihodnje razogljičenje. Prenosni sistem nadgrajujemo skladno z regionalnim in vseevropskim razvojem trga s plinom. Družba je aktivna pri pripravah za vzpostavitev infrastrukture za prenos in uporabo zelenega vodika in sintetičnih ter obnovljivih plinov ter v krepitev trajnostnega gospodarstva na osnovi sektorskega povezovanja. Z navedenimi aktivnostmi bomo izdatno prispevali k zmanjševanju obremenitev naravnega okolja.

Poleg ugodnih in okolju prijaznih značilnostih plina pa je treba omeniti, da lahko plin vpliva na okolje zaradi:

  • posegov v prostor, gradnje in vzdrževanja prenosnega sistema ter pripadajočih objektov;
  • nastajanja minimalnih občasnih emisij plina pri nujnih posegih na prenosnem sistemu in emisij dimnih plinov ob obratovanju kotlovnic;
  • hrupa pri obratovanju prenosnega sistema ter
  • vzrokov, nastalih zaradi izrednih razmer.

Družba skrbno spremlja stanje in se odgovorno zavzema za stalno zmanjševanje ugotovljenih vplivov na okolje. Pri tem so najbolj pomembni preventivni ukrepi, saj so dolgoročno tudi najbolj učinkoviti.

Skrbno spremljanje pojavov in razmer na prenosnem sistemu ter kakovostno izvajanje meritev, prinaša rezultate, pomembne za širšo skupnost, saj se je verjetnost nastanka nezaželenih dogodkov zmanjšala na minimum. Strokovne ekipe družbe so stalno pripravljene za učinkovito ukrepanje ob morebitnih okvarah in poškodbah prenosnega sistema.

Zavezujemo se za stalno in pravočasno prepoznavanje ter izpolnjevanje zakonodajnih in drugih zahtev ter smernic na vseh področjih, ki so kakorkoli povezana z našim okoljskim ravnanjem.

Družba skrbi za razvoj svojih zaposlenih in zunanjih izvajalcev ter njihovo izobraževanje, v katero je vključena okoljska dimenzija dejavnosti. Sedanjim in bodočim uporabnikom prenašamo znanja s področja učinkovite in varne rabe plina.

Družba spremlja in proučuje interes javnosti ter uporabnikov plina. Mnenja, predlogi in vprašanja so dobrodošli pokazatelj naših storitev, zato se nanje odgovorno odzivamo v obliki informiranja in svetovanja.

Vse to pripomore k boljšemu razumevanju naše skupne skrbi pri zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, vzpostavljanju boljših okoljskih razmer in ohranjanju okolja za prihodnje rodove.

 

Ljubljana, maj 2023

Nujni klici 24h:
01 582 06 66