EN

Cenik storitev

Na podlagi 18. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 77/15, 21/18 in 86/18) in na podlagi 13. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS, št. 20/19) je operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. izdal Cenik za storitve, ki niso krite s prihodkom iz naslova uporabe omrežja z začetkom veljavnosti od 1.1.2016 dalje. Operater prenosnega sistema veljaven cenik uporablja za ovrednotenje opravljenih storitev, ki so upoštevane izven, s strani Agencije  za energijo potrjenih okvirjev, vključenih v upravičene stroške posameznega regulativnega obdobja.

Operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o., je po pridobitvi soglasja Agencije za energijo št. 211-61/2015-11/429 z dne 25.11.2015, sklepa Agencije za energijo št. 211-61/215-13/429 z dne 2.12.2015, objavil cenik tarifne postavke za ostale storitve in na podlagi odločbe št. 211-61/2015-19/429 z dne 26.8.2016, objavil spremembo tarifne postavke za ostale storitve.

Operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o., je po pridobitvi soglasja Agencije za energijo št. 211-23/2018-08/429 z dne 24. 05. 2018, objavil nov cenik tarifne postavke za ostale storitve, ter na podlagi Agencije za energijo št. 211-8/2019-16/429 z dne 30. 5. 2019, objavil nov cenik tarifne postavke za ostale storitve, veljaven od 1. 1. 2020 dalje.

Energetski zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), ki uvaja novo izrazoslovje, in sicer izraz »ustavitev prenosa« iz 76. člena do takrat veljavnega energetskega zakona, uporabljen tudi v predmetnem ceniku (tabela 4, točka 1 s pojasnilom *), v 274. členu EZ-1 nadomešča z izrazom ”odklop”, pri čemer gre vsebinsko za smiselno enaka instituta. Prav tako isti člen določa rok pisne seznanitve uporabnika sistema o predvidenem odklopu – operater sistema mora poslovnega odjemalca o odklopu obvestiti vsaj osem dni vnaprej. Ker mora operater prenosnega sistema delovati skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, bosta navedeni spremembi upoštevani tudi v primerih izvajanja »odklopov« (prej »ustavitev«) in posledično zaradi njih obračunanih storitev skladno s cenikom.

POMEMBNO

Dokumenti

Tarifne postavke za ostale storitve, ki jih operater prenosnega sistema poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema:

Sprememba tarifne postavke za ostale storitve, ki jih operater prenosnega sistema poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema:

Nujni klici 24h:
01 582 06 66