EN

Skladnost merilnih naprav

Kontrolni organ v družbi Plinovodi d.o.o. izvaja kontrole in overitve turbinskih, ultrazvočnih  in rotacijskih plinomerov v merilnem območju od 1 m3/h do 10.000 m3/h na preizkuševališčih z zrakom pri tlaku okolice ter kontrole in overitve elektronskih korektorjev plina v merilnem območju absolutnih tlakov od 0,6 do 100 bar.

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

 

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04 in naslednji).

Družba Plinovodi d.o.o. izvaja overitve skladno z Odločbo o imenovanju št.: 6416-9/2019/6, ki jo je izdal Urad RS za meroslovje. Pri tem se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe 369, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Kontrolni organ izvaja vse kontrole in overitve plinomerov in korektorjev neodvisno in nepristransko v skladu s standardom SIST EN 17020:2012. Stranke, ki naročijo kontrolo plinomerov ali korektorjev v kontrolnem organu, se skupaj z delavci kontrolnega organa obvezujejo, da z vsemi informacijami, ki se pridobijo ali nastanejo med izvajanjem kontrol, ravnajo kot z zaupnimi. Vse informacije, razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti, ali pa so dogovorjene z naročnikom (npr. za odzivanje na pritožbe), se štejejo za pravno zaščitene in zaupne informacije. Kontrolni organ ima v svojih prostorih tudi dokumentirano izjavo vodstva družbe, ki zagotavlja nepristranskost in neodvisnost delovanja osebja kontrolnega organa.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Kontrole in overitve meril izvaja imenovana oseba skladno z metodami in postopki, ki so določeni z veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. K-010 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0048/10-0015.

Veljavnost akreditacije je mogoče preveriti na spletni strani Slovenske akreditacije www.slo-akreditacija.si

Nujni klici 24h:
01 582 06 66