EN

Skladnost delovanja družbe

Evropska zakonodaja je leta 2009 s tretjim energetskim svežnjem (Direktiva 2009/73/ES) o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom postavila nove mejnike pri ločevanju lastniško povezanih podjetij, ki se ukvarjajo s prenosom in dobavo zemeljskega plina. Evropsko zakonodajo je RS implementirala v slovenski pravni red z energetskim zakonom, ki dopušča skladno z evropsko zakonodajo različne možnosti ločitev, s ciljem zagotoviti učinkovito ločitev dejavnosti dobave in transporta zemeljskega plina ter omejiti nadzor vertikalno integriranih podjetij nad izvajalci, ki se ukvarjajo z dejavnostjo transporta zemeljskega plina

Družba Plinovodi d. o. o., ki upravlja s slovenskim prenosnim omrežjem, je v 100% lasti družbe Plinhold d.o.o. Družba Plinovodi d.o.o. deluje kot neodvisni operater prenosnega sistema (ITO – angl. independent transmission operator) na podlagi odločbe Javne agencije RS za energijo. Operater prenosnega sistema mora za izpolnjevanje zahtev o certificiranju izpolnjevati tudi zahteve, ki jih neposredno določa energetski zakon za zagotavljanje učinkovite ločitve dejavnosti. Med drugimi nalaga operaterju prenosnega sistema, da pripravi Program za zagotavljanje skladnosti, ki določa cilje in ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja in posebne obveznosti, ki jih morajo izpolniti zaposleni za uresničitev teh ciljev. Spremljanje izvajanja programa v družbi neodvisno izvaja Nadzornik za skladnost. Nadzornik za skladnost pripravi letno poročilo, ki ga predloži nadzornemu svetu družbe in regulativnemu organu (Agenciji za energijo).

Nujni klici 24h:
01 582 06 66