EN

Sekundarni trg

Na sekundarnem trgu zmogljivosti so v skladu s Pravili o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu (Uradni list RS, št. 80/14, 81/14 – popr. in 62/16) predmet trgovanja prenosne zmogljivosti na posamezni relevantni točki, na katero se nanaša pogodba o prenosu.

Z namenom zagotavljanja transparentnosti in nediskriminatornosti pri trgovanju z zmogljivostmi na sekundarnem trgu, je pri operaterju prenosnega sistema oblikovana enotna spletna stran, na kateri lahko vsi ponudniki zmogljivosti in vsi povpraševalci po zmogljivostih posredujejo svoje ponudbe oziroma povpraševanja. Obrazec za objavo ponudbe in/ali povpraševanja uporabnik sistema pošlje operaterju prenosnega sistema, kateri ga objavi na spletni strani.

Ponudba oziroma povpraševanje mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • ime in naslov ponudnika oziroma povpraševalca;
 • matično številko ponudnika oziroma povpraševalca;
 • obdobje opredeljeno z datumom začetka in konca nameravanega podzakupa;
 • obseg zmogljivosti, ki se daje v podzakup;
 • pri ponudbi za sklenitev sporazuma o ponovni prodaji zmogljivosti, morata biti obdobje in obseg zmogljivosti v ponudbi opredeljena v celotnem obsegu in za celotno
 • obdobje, kot sta določena s pogodbo o prenosu zmogljivosti;
 • relevantna točka;
 • rok veljavnosti ponudbe oziroma rok veljavnosti povpraševanja.

Operater prenosnega sistema omogoča srečevanje ponudbe in povpraševanja s tem, da na spletni strani redno objavlja podatke o ponujenih prenosnih zmogljivostih na relevantni točki in podatke o povpraševanju.

Na spletni strani operater prenosnega sistema objavi obvezujoč vzorec pogodbe o podzakupu in sporazuma o ponovni prodaji zmogljivosti. Obvezujoč vzorec lahko pogodbeni stranki dopolnita z dodatnimi določili, ki ne smejo biti v nasprotju z vsebino obvezujočega vzorca.

Uporabnik sistema, ki sklepa pravni posel na sekundarnem trgu mora pred sklenitvijo pravnega posla pisno obvestiti operaterja prenosnega sistema o predvideni relevantni točki, predvideni višini zakupljene zmogljivosti in predvidenem datumu začetka in konca prenosa. Operater prenosnega sistema po prejemu obvestila, lahko v roku 3. delovnih dni pisno zavrne pravni posel na sekundarnem trgu, za predvideno relevantno točko in za predviden začetek ter konec trajanja pravnega posla, če je sklenjen v nasprotju s pravili, ki urejajo delovanje sekundarnega trga.

 

Pogodba o podzakupu

Zakupnik in podzakupnik prenosne zmogljivosti se medsebojno in samostojno (tj. neodvisno od operaterja prenosnega sistema) pogodbeno dogovorita o višini oz. vrednosti zakupljene prenosne zmogljivosti na relevantni točki, obdobju njene uporabe in o njeni ceni. Zakupnik (ki je prenosno zmogljivost kupil na primarnem trgu od operaterja prenosnega sistema) ostane proti operaterju prenosnega sistema v pogodbeni zavezi za celotno zmogljivost.

 

Sporazum o prenosu pogodbe o prenosu

V primeru ponovne prodaje prenosne zmogljivosti na relevantni točki prenosnik v celoti prenese sklenjeno pogodbo o prenosu za mejno vstopno/izstopno zmogljivost tako, da postane prevzemnik imetnik vseh njegovih pravic in obveznosti iz pogodbe o prenosu.

 

Postopek podzakupa prenosnih zmogljivosti na sekundarnem trgu

 • Zakupnik in/ali podzakupnik objavi povpraševanje/ponudbo za relevantno točko na spletni strani operaterja prenosnega sistema (neobvezno).
 • Zakupnik pred sklenitvijo pravnega posla pisno obvesti operaterja prenosnega sistema.
 • Zakupnik in podzakupnik  skleneta medsebojno pogodbo. Operater prenosnega sistema v podzakupno pogodbo ne vstopa. Obvezujoč vzorec pogodbe lahko pogodbeni stranki dopolnita z dodatnimi določili, ki ne smejo biti v nasprotju z vsebino obvezujočega vzorca.
 • Zakupnik, ki je dal zmogljivost v podzakup, mora najkasneje v 15. dneh po sklenitvi pogodbe o podzakupu, vendar ne kasneje kot 3 delovne dneve pred začetkom izvajanja le-te, obvestiti operaterja prenosnega sistema tako, da mu posreduje fotokopijo sklenjene pogodbe o podzakupu, pri čemer lahko prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive podatke.

 

Postopek ponovne prodaje prenosnih zmogljivosti na sekundarnem trgu

 • Pri ponovni prodaji prenosne zmogljivosti na relevantni točki v celoti, mora prenosnik pisno obvestiti operaterja prenosnega sistema o predlogu sporazuma o prenosu pogodbe o prenosu. Pri predložitvi predloga sporazuma lahko prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive podatke.
 • Prenosnik sme skleniti sporazum o prenosu pogodbe o prenosu, v kolikor operater prenosnega sistema v roku treh delovnih dni pisno potrdi izvedljivost pravnega posla.
 • Prenosnik mora najkasneje v 15. dneh po sklenitvi sporazuma o prenosu pogodbe o prenosu, vendar ne kasneje kot 3 delovne dni pred začetkom izvajanja le-tega, o tem obvestiti operaterja prenosnega sistema s posredovanjem fotokopije sporazuma, pri čemer lahko prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive podatke.

Število izvedenih trgovanj oz. dodeljevanj prenosnih zmogljivosti na sekundarnem trgu v letu 2015, skladno z evidenco operaterja prenosnega sistema: 47

POMEMBNO

Dokumenti

Nujni klici 24h:
01 582 06 66