EN

Pravila o varstvu podatkov

a) Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov so:

 • naslov delovanja: Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana,
 • elektronski naslov: varstvoosebnihpodatkov@plinovodi.si ,
 • telefonska številka: 01/5820 694

b) Enotni informacijski sistem (EIS) in Pripravljavec prognoz (PP)

Družba Plinovodi d.o.o. mora skladno z 80a. členom Zakona o oskrbi s plinom (Uradni list RS, št. 204/21, 29/22 - ZUOPVCE, 121/22; ZOP) vzpostaviti, upravljati in vzdrževati enoten informacijski sistem (EIS), in sicer za namen delovanja trga s plinom in zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom.  

Na podlagi 5. odstavka 39. člena Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 z dne 26. marca 2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih ter Odločbe Agencije za energijo z dne 12. oktobra 2015, št. 122-21/2015-06/236 je bila družba Plinovodi d.o.o. imenovana za pripravljavca prognoz v območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije.

Za potrebe obratovanja Enotnega informacijskega sistema (EIS) in Pripravljavca prognoz (PP) družba Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, upravlja s posameznimi vrstami osebnih podatkov, in sicer:

1. EIS:

 • podatki o odjemnih mestih,
 • podatki o pripadnosti odjemnih mest operaterju sistema, dobavitelju, bilančni skupini, skupini glede na namen porabe plina in podskupini glede na gospodarski pomen odjemalca,
 • podatki o porabi plina,
 • drugi podatki, potrebni za delovanje trga s plinom in za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom,
 • kontaktni podatki predstavnikov družb oziroma uporabnikov aplikacije EIS (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka).

 2. PP:

 • identifikator odjemnega mesta in z njim povezani enolični identifikatorji odjemnega mesta;
 • identifikator merilnega mesta in z njim povezani enolični identifikatorji odjemnega mesta;
 • podatki o pripadnosti odjemnih mest operaterju distribucijskega sistema in dobavitelju,
 • merilni in obračunski podatki, ki jih je mogoče nedvoumno povezati z uporabnikom sistema, in sicer:
  • izmerjena količina plina v intervalu, ki ga omogoča stanje tehnike, in
  • časovni agregati izmerjene količine plina, ki se nanašajo na uporabnika sistema,
 • kontaktni podatki predstavnikov družb oziroma uporabnikov aplikacije PP (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka).

Z namenom ustreznega varovanja osebnih podatkov je družba Plinovodi d.o.o. skladno z določilom 134. člena ZOP imenovala Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, katere kontaktni podatki so razvidni iz točke a).

Dostop do podatkov iz EIS o posameznih odjemnih mestih imajo operaterji distribucijskih sistemov za odjemalce, priključene na njihov distribucijski sistem, in dobavitelji plina za odjemalce, katerim dobavljajo plin.

Dostop do EIS ter do agregiranih in posamičnih podatkov glede porabe plina na odjemnih mestih imajo pristojno ministrstvo, center za podpore in Agencija za energijo.

Osebni podatki iz EIS in PP se ne iznašajo v tretje države ali mednarodnim organizacijam.

Podatki o odjemnih/merilnih mestih in njihovi pripadnosti se hranijo za čas trajanja zakonske obveznosti po vzpostavitvi in vodenju EIS oziroma PP ter čas trajanja odjemnega/merilnega mesta. Po ukinitvi odjemnega/merilnega mesta pa tako dolgo, kot je nujno potrebno za izvajanje ukrepov za namen delovanja trga s plinom in zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom, oziroma do poteka roka za uveljavljanje pravnega varstva v povezavi z varstvom osebnih podatkov. Merilni podatki iz drugega odstavka 134. člena ZOP se hranijo največ tri leta po poteku leta, v katerem nastanejo. Časovni agregati na ravni od vključno enega meseca, ki se nanašajo na uporabnika sistema, se hranijo največ pet let po poteku leta, v katerem nastanejo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima glede obdelave osebnih podatkov pri upravljavcu naslednje pravice, in sicer pod pogoji in v obsegu, kot to določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov oziroma zakon s področja varstva osebnih podatkov:

 • pravica posameznika do dostopa do osebnih podatkov,
 • pravica do popravka in izbrisa,
 • pravica do omejitve uporabe,
 • obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave,
 • pravica do prenosljivosti podatkov,
 • pravica do ugovora.

Zahteva za uveljavljanje predhodno navedenih pravic se vloži pisno na elektronski naslov varstvoosebnihpodatkov@plinovodi.si.

Upravljavec o zahtevi posameznika odloči v obliki uradnega zaznamka, ki vsebuje obrazložitev razlogov za odločitev ter informacijo o možnosti pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu. Odločitev se pošlje posamezniku na način, ki omogoča seznanitev z odločitvijo in dokazovanje njenega prejema. 

c) Mesečni novičnik

Družba Plinovodi d.o.o. pripravlja mesečni novičnik (e-novice) o dejavnostih družbe kot tudi o drugih aktualnih informacijah s  področja trga s plinom, ki ga pošilja na elektronske naslove, prijavljene preko spletne strani upravljavca (Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana).

Upravljavec se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke (elektronski naslov) skrbno varoval in jih brez privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Upravljavec bo osebne podatke obdeloval izključno za naveden namen zbiranja, in sicer vse do morebitne odjave.

S prijavo na e-novice soglašate, da upravljavec uporablja vaš elektronski naslov za namen pošiljanja e-novic o dejavnostih družbe Plinovodi d.o.o. kot tudi o drugih aktualnih informacijah s področja trga s plinom.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66