EN

Izravnalni trg

Vsak uporabnik sistema je praviloma vključen v bilančno skupino. V okviru bilančne skupine se ugotavlja in obračunava izravnavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina. Bilančno pogodbo skleneta nosilec bilančne skupine in operater prenosnega sistema.

Bilančna shema - seznam članov bilančne skupine

Nosilec bilančne skupine vodi seznam članov bilančne skupine in hierarhično evidenco pogodb o izravnavi v svoji bilančni skupini in operaterju prenosnega sistema ažurno pošilja vsakokrat posodobljeni seznam v elektronski obliki. Navedeno obveznost skladno z 10. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/16) izpolni na način, da objavljen obrazec »Priloga 1 k Bilančni pogodbi št.__« izpolni s podatki o neposrednih članih bilančne skupine s pripadajočimi predajnimi mesti in nosilci bilančnih podskupin z njihovimi člani in pripadajočimi predajnimi mesti ter izpolnjeno in podpisano tabelo pošlje na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si.

Člani bilančne skupine so lahko udeleženci trga s pripadajočimi prevzemnimi in predajnimi mesti na prenosnem sistemu, ki jih nosilec bilančne skupine vključi v svojo bilančno skupino s sklenitvijo odprte pogodbe o dobavi.

Član bilančne skupine je lahko tudi bilančna podskupina, ki se vključi v bilančno skupino s pogodbo o izravnavi med nosilcem bilančne skupine in nosilcem hierarhično nižje bilančne podskupine.

Operater prenosnega sistema posredovane podatke iz bilančne sheme, ki vključujejo nosilce bilančnih skupin (NBS) in morebitnih bilančnih podskupin (NBPS) ter hierarhično podrejenih bilančnih podskupin (NBPPS) objavi na svoji spletni strani na način, da je razvidna hierarhična struktura.

POMEMBNO

Dokumenti

Osnutek Bilančne pogodbe
Osnutek priloge k Bilančni pogodbi
Pojasnila k izvajanju bilančnih pogodb
Osnutek Bančne garancije
Nujni klici 24h:
01 582 06 66