EN

Izstopne točke v RS

Operater prenosnega sistema prek zakupa prenosne zmogljivosti uporabnikom sistema zagotovi uporabo prenosnega plinovodnega sistema zemeljskega plina za prenos dogovorjene količine zemeljskega plina v dogovorjenem času. Uporabnik sistema si izvajanje prenosa zemeljskega plina zagotovi s sklenitvijo ustrezne pogodbe o prenosu.

Skladno s Pravili o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 152/20), mora uporabnik sistema pred prvim sklepanjem pogodbe o prenosu podpisati izjavo o strinjanju s Splošni pogoji pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji, ki so je sestavni del pogodbe o prenosu.

Primer postopka zagotovitve prenosne zmogljivosti s pogodbo o prenosu:

  • Vlagatelj zahteve pri operaterju prenosnega sistema vloži Zahtevo za dostop.
  • Operater prenosnega sistema, skladno s tehničnimi omejitvami prenosnega sistema izvede dodelitev prenosne zmogljivosti vlagatelju zahteve.
  • Vlagatelj zahteve in operater prenosnega sistema skleneta pogodbo o prenosu.

Na podlagi EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19 in 65/20) je svet Agencije za energijo izdal soglasje k Pravilom o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu (Uradni list RS, št. 152/20), ki med drugim urejajo tudi:

  • pogoje zagotavljanja storitev dostopa do sistema na povezovalnih točkah in način dodeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah;
  • trgovanje na sekundarnem trgu z zmogljivostmi na povezovalnih točkah;
  • postopke upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti;
  • postopke izvajanja razširitvene zmogljivosti;
  • objave informacij.

Operater prenosnega sistema lahko zavrne zahtevo za prenos v primerih, ki so predvideni v EZ-1 in podzakonskimi akti.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66