EN

Junij 2023

Strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji«

Dne 13.6.2023 smo v družbi Plinovodi organizirali tradicionalno strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji«, kjer so bili v prvem delu predstavljeni pogledi na trg s plinom s strani strokovnjakov družbe Plinovodi. V drugem delu pa so svoj pogled na temo »Plinska panoga danes in jutri« na okrogli mizi podali deležniki regulatorja, ministrstva, opreterja prenosnega sistema, dobavitelja plina in industrijskega odjemalca.

Tudi letošnje srečanje je otvoril glavni direktor Marjan Eberlinc in v svojem uvodnem govoru poudaril prilagoditve, ki jih je družba Plinovodi implementirala v zadnjem letu za obravnavo kriznih razmer na trgu plina. Posebej je izpostavil spremembe tokov plina v Evropi, povečanje prenosnih zmogljivosti iz Italije v Slovenijo ter načrte za prihajajoči investicijski cikel nadgradnje in širitve plinovodnega omrežja, pri čemer je poudaril pomen sodelovanja z operaterji prenosnega sistema v sosednjih državah.

V prvi predstavitvi je Urška Gabrovšek, predstavila sprejete dopolnitve regulative, ki vključujejo zakonodajne spremembe za blažitev energetske krize in izvajanje prenosa plina v kriznih razmerah. V sklopu predstavitve je predstavila tudi vpliv geopolitičnih razmer in vojne v Ukrajini na zakup prenosnih zmogljivosti v lanskem letu ter orodja za tržno komuniciranje z uporabniki.

V naslednji predstavitvi je Matjaž Sušnik predstavil sodelovanje in vključenost družbe Plinovodi v Evropsko združenje operaterjev prenosnih sistemov za plin ENTSOG ter povzel izvajanje regulative v prihodnjem obdobju. Predstavil je evropsko regulativo, dodeljevanje zmogljivosti na mejnih točkah ter ukrepe za zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom in poudaril pomen razširitvenih zmogljivosti.

Marko Širovnik je v tretji predstavitvi govoril o prenosu plina in slovenskem plinskem trgu. Predstavil je tehnične lastnosti prenosnega sistema in njegovo izkoriščenost ter primerjavo prenesenih količin in porabe plina v Sloveniji za zadnji dve leti. Prav tako je predstavil pregled deležnikov slovenskega plinskega trga ter obseg trgovanja s plinom na prostem in izravnalnem trgu v Sloveniji.

Četrta predstavitev je bila namenjena enotnemu informacijskemu sistemu (EIS). Matej Urh in Oton Žlindra, sta predstavila pravne podlage in namen EIS, njegov razvoj in povezavo sistema z ostalimi informacijskimi sistemi vse v zelo kratkem zakonsko predpisanem časovnem okvirju. Hkrati sta izpostavila operativno uporabnost sistema EIS za širok nabor deležnikov plinskega trga.

Zadnjo predstavitev je izvedel Marko Ileršič, ki se je osredotočil na prilagoditve plinovodnega sistema EU ter prihodnje načrte. Predstavil je razvojne vidike oskrbe z obnovljivimi plini, vpeljavo vodika in projekt vzpostavitve Evropske vodikovodne hrbtenice. Poudaril je potrebo po prilagoditvah in pogledu v prihodnost pri razvoju plinovodnega sistema v Sloveniji.

Poleg predstavitev je na dogodku potekala tudi okrogla miza z naslovom "Plinska panoga danes in jutri", ki jo je povezoval Igor E. Bergant. Na okrogli mizi so sodelovali: mag. Duška Godina iz Agencije za energijo, mag. Hinko Šolinc iz MOPE, Direktorata za energijo, Marjan Eberlinc iz družbe Plinovodi, mag. Zlatko Paska iz Geoplina, ter Gašper Antičevič iz podjetja Novartis v Sloveniji. Vsi govorci so bili enotnega mnenja, da je plin kot energent močno vpet v slovenski prostor in bo kot pomemben vir energije ostal nepogrešljiv tudi v prihodnosti. Izkušnja energetske krize iz preteklega leta je doprinesla k močnemu povezovanju in tvornemu reševanju energetske problematike vse od snovalcev politike, preko deležnikov plinskega gospodarstva in vse do končnih uporabnikov sistema v javnem ter zasebnem sektorju.

Skupno se nam je na tokratnem srečanju pridružilo več kot 100 poslušalcev iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Vsem prisotnim se še enkrat zahvaljujemo za udeležbo. Celotne predstavitve so vam dostopne s klikom na aktivne povezave, kjer lahko najdete dodatne informacije o obravnavanih temah.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66