EN

Maj 2024

Strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji in širše«

Dne 23. 5. 2024 smo v družbi Plinovodi organizirali tradicionalno strokovno srečanje "Trg s plinom v Republiki Sloveniji in širše". V prvem delu so strokovnjaki družbe Plinovodi predstavili svoje poglede na trg s plinom, v drugem delu pa so na okrogli mizi z naslovom "Plin – zanesljiva energetska prihodnost" sodelovali predstavniki regulatorja, ministrstva, operaterja prenosnega sistema, dobavitelja plina in industrijskega odjemalca.

Srečanje je otvoril glavni direktor Marjan Eberlinc, ki je poudaril prilagoditve, ki jih je družba Plinovodi implementirala za obvladovanje kriznih razmer na trgu plina. Izpostavil je spremembe tokov plina v Evropi, projekt povečanja prenosnih zmogljivosti zahodne dobavne poti ter načrte za razvoj plinovodnega sistema z namenom zagotavljanja zanesljive oskrbe in postopnega prehoda na obnovljive pline.

Urška Gabrovšek je v prvi predstavitvi predstavila novosti na ravni evropske regulative, s poudarkom na  zakonodajnih dopolnitvah, ki jih prinaša nov  svežnj o vodiku in razogljičenih trgih. Nadaljevala je s spoznanji obstoječe regulative na ravni EU ter zaključila z zaznanimi spremembami zakupa prenosne zmogljivosti v letu 2023.

V drugi predstavitvi je Matjaž Sušnik pojasnil novosti pri izvajanju regulative v prihodnjem obdobju. Poudaril je ključne točke novega Energetskega zakona (EZ-2) za področje plinovodnih sistemov ter spremembe v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema. Predstavil je tudi predloge popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev za tarifno obdobje 2025 in novosti pri obračunu omrežnine za obdobje od 1. 1. 2025.

Marko Širovnik je v tretji predstavitvi govoril o prenosu plina in slovenskem plinskem trgu. Predstavil je tehnične lastnosti prenosnega sistema, primerjavo prenesenih količin in porabe plina v Sloveniji v zadnjih letih ter posodobljeno spletno aplikacijo VTP.

Četrta predstavitev Mateja Urha je bila namenjena vključenosti novih plinov v načrtovanje plinske infrastrukture. Predstavil je projekcije porabe plinastih goriv po ENTSO-G scenarijih, vključitev novih plinov v NEPN ter razvoj infrastrukture za vodik v Sloveniji.

Marko Ileršič je v zadnji predstavitvi predstavil Iniciativo Evropske vodikovodne hrbtenice ter projekte za prenos vodika po Evropi. Predstavil je pilotne projekte na Nizozemskem in v Nemčiji, južni oskrbovalni koridor za prenos vodika iz Severne Afrike v osrednjo Evropo ter rezultate prve avkcije Evropske vodikove banke.

Dogodek je sklenila okrogla miza " Plin – zanesljiva energetska prihodnost ", ki jo je povezoval Igor E. Bergant. Sodelovali so mag. Duška Godina iz Agencije za energijo, mag. Hinko Šolinc iz MOPE, Direktorata za energijo, Marjan Eberlinc iz družbe Plinovodi, mag. Zlatko Paska iz Geoplina in Peter Čas iz Steklarne Hrastnik. Vsi govorci so poudarili, da bo plin v Sloveniji ostal pomemben energent tudi v prihodnje.

Duška Godina je pohvalila operaterja prenosnega sistema glede razvojnih načrtov priprave omrežja na biometan in vodik ter izpostavila pomen koordiniranega dela na področju zelenega prehoda v službi javnega interesa.

Hinko Šolinc je izpostavil, da na državni ravni potekajo pogovori z Azerbajdžanom za dodatno diverzifikacijo oskrbe s plinom v Sloveniji. Omenil je tudi priprave spodbud za biometan in vodik na evropski in državni ravni.

Zlatko Paska je poudaril pomen mejnih povezav za prenos plina z ostalimi državami in izpostavil, da trenutno v EU ni dovolj zelenega plina, čeprav povpraševanje po njem narašča. Izrazil je pričakovanje, da se bo trg za vodik hitro razvijal.

Peter Čas je predstavil pilotne projekte v Steklarni Hrastnik, vključno s postavitvijo prvega elektrolizerja v steklarni naslednje leto. Poudaril je pritisk kupcev po razogljičenih izdelkih in vključenost podjetja v evropske projekte, kot je severno jadranska vodikova dolina.

Marjan Eberlinc je poudaril, da se bodo procesi zelenega prehoda zgodili ter, da operater prenosnega sistema svoje aktivnosti usmerja v razogljičene prenosnega sistema. Izpostavil je, da so za zagon porabe in proizvodnje obnovljivih plinov ter vodika potrebne spodbude, predvsem pri financiranju večjih projektov. Certifikati in potrdila o izvoru plinov pa so odlična pobuda EU, ki bo spodbudila podjetja k postopni vpeljavi obnovljivih plinov.

Na srečanju se je zbralo več kot 100 poslušalcev iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Vsem prisotnim se zahvaljujemo za udeležbo. Celotne predstavitve so dostopne s klikom na aktivne povezave, kjer lahko najdete dodatne informacije o obravnavanih temah.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66