/ Drugo / Obvestila / Pojasnilo k postopku dodeljevanja prenosnih zmogljivosti za koledarsko leto 2014 skladno s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji


¨

Pojasnilo k postopku dodeljevanja prenosnih zmogljivosti za koledarsko leto 2014 skladno s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji

Datum objave : 28.10.2013
Postopki dodeljevanja prenosnih zmogljivosti prenosnega sistema zemeljskega plina v Republiki Sloveniji so trenutno urejeni predvsem v treh aktih: v Splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja, v Pravilih o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 in v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. Skladno s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja operater prenosnega sistema vse do 31. oktobra prejete popolne zahteve za prenos do prenosnega sistema za naslednje koledarsko leto šteje in obravnava, kot prejete istočasno. Razpoložljive zmogljivosti na posamezni mejni interkonekcijski točki se razdelijo in v primeru pogodbene prezasedenosti nato dodelijo po principu »pro-rata«. V postopku dodeljevanja prenosnih zmogljivosti, skladno z veljavnim zakonodajnim okvirom operater prenosnega sistema upošteva:
  1. Na mejnih interkonekcijskih točkah lahko uporabniki sistema vložijo zahtevo za prenos v višini razpoložljivih prenosnih zmogljivosti posamezne točke, pri čemer operater prenosnega sistema ne more sprejeti zahtev višjih od tehnične zmogljivosti posamezne interkonekcijske točke. Vsi uporabniki sistema, katerih zahteve bodo presegale ta kriterij, bodo pozvani na korekcijo le-te. V kolikor operater prenosnega sistema korekcije ne prejme do datuma dodelitve prenosne zmogljivosti, se v postopku dodeljevanja prenosnih zmogljivosti upošteva, kot da je bila oddana zahteva za prenos do tehnične zmogljivosti posamezne interkonekcijske točke.
  2. Operater prenosnega sistema odloči o dostopu do prenosnega sistema najkasneje do 15. novembra tekočega leta za naslednje koledarsko leto. Šteje se, da je operater prenosnega sistema odobril dostop do prenosnega sistema, ko je upravičencu do dostopa posredoval v podpis pogodbo o prenosu s 15 dnevnim opcijskim rokom za podpis pogodbe. V kolikor kateri izmed uporabnikov sistema, ki mu je bila prenosna zmogljivost dodeljena v opcijskem roku ne podpiše prejete pogodbe o prenosu, se to zmogljivost razdeli med uporabnike sistema, katerih zahtevo je operater prenosnega sistema prejel po 31. oktobru. Operater prenosnega sistema le-te dodeli po vrstnem redu prejetih zahtev.
  3. Operater prenosnega sistema bo obravnaval vse popolne in v celoti pravilno izpolnjene zahteve za prenos prejete v rokih na naslednje možne načine:
    • redna pošta na naslov operaterja prenosnega sistema,
    • faks na številko: 01 5820 686, 01 5820 701,
    • skenirane po elektronski pošti: zahteva@plinovodi.si ali info@plinovodi.si.