/ Drugo / Obvestila / Nastop pogodbene prezasedenosti na mejni vstopni točki Ceršak in mejni izstopni točki Rogatec


¨

Nastop pogodbene prezasedenosti na mejni vstopni točki Ceršak in mejni izstopni točki Rogatec

Datum objave : 15.11.2013
Operater prenosnega sistema zemeljskega plina obvešča, da je na mejni vstopni točki Ceršak in mejni izstopni točki Rogatec z dnem 15. 11. 2013 ugotovljena pogodbena prezasedenost za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 na mejni vstopni točki Ceršak in za obdobje 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 na mejni izstopni točki Rogatec. Pogodbena prezasedenost je stanje, ko je povpraševanje po zagotovljeni zmogljivosti večje od tehnične zmogljivosti prenosnega sistema.
Sm3/dan
Mejna točka (MMRP)
Tehnična zmogljivost Že zakupljene zagotovljene zmogljivosti Prosta zagotovljena zmogljivost Prejete zahteve za prenos na dan 31.10.2013 Pogodbena prezasedenost
CERŠAK 9.720.000 7.396.503 2.323.497
64.436.343
DA
ROGATEC 5.040.000 4.173.024 866.976 40.395.892
DA
ŠEMPETER 2.640.000 406.869 2.233.131 291.000 NE
Operater prenosnega sistema je do 31. 10. 2013 prejel zahteve za prenos za zakup izstopnih točk v Republiki Sloveniji v skupni višini 1.764.546 Sm3/dan, ki so bile v okviru tehničnih zmogljivosti posameznih točk, za katere se postopki za upravljanje prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti ne uporabljajo. Skladno s Postopki za upravljanje prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti, uveljavljenimi s Pravili o spremembah in dopolnitvah Pravil o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (Uradni list RS, št. 80/13) operater prenosnega sistema izvaja postopke upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti, z namenom vračanja neizkoriščenih zmogljivosti nazaj na trg tako, da se prerazporedijo v rednem postopku dodeljevanja kot zagotovljene zmogljivosti. Operater prenosnega sistema je dne 15. 11. 2013 vsem uporabnikom sistema, ki so na dan 31. 10. 2013 podali zahtevo za dostop do prenosnega sistema, posredoval v podpis pogodbo o prenosu, s katero je uporabnikom sistema v skladu s točko (b) 1. odstavka 14. člena Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 in na podlagi drugega odstavka 6. člena Pravil o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009, glede na njihove zahteve, dodelil sorazmerni del zagotovljenih zmogljivosti in za preostanek zahtevanih zmogljivosti sorazmerni del prekinljivih zmogljivosti. Opcijski rok za podpis pogodbe je 15 dni. Operater prenosnega sistema bo dne 2. 12. 2013 ugotovil obseg zmogljivosti, ki so bile dodeljene na podlagi podpisanih pogodb o prenosu. V kolikor bo operater prenosnega sistema dne 2. 12. 2013 ugotovil, da posamezni uporabniki sistema niso izkoristili opcije za podpis pogodbe o prenosu, bo na ta dan ugotovil ali še obstoji stanje pogodbene prezasedenosti in če bo to stanje še vedno obstajalo, bo sproščene zagotovljene zmogljivosti, v skladu z 18.a členom Pravil o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005, z aneksi k pogodbam o prenosu dodelil uporabnikom sistema, ki so podali zahtevo za dostop na dan 31. 10. 2013. V kolikor bodo po takšni dodelitvi zagotovljenih zmogljivosti še vedno na razpolago zagotovljene zmogljivosti, bo operater prenosnega sistema le-te dodelil uporabnikom sistema, ki so podali vlogo za dostop do prenosnega sistema 1. 11. 2013 ali kasneje. Ko operater prenosnega sistema ne bo več razpolagal z zagotovljenimi zmogljivostmi, bo uporabnikom sistema, ki so ali bodo oddali vloge za dostop do prenosnega sistema, dodeljeval prekinljive zmogljivosti (lahko tudi z zagotovljenimi zmogljivostmi). Uporabnik sistema lahko v primeru pogodbene prezasedenosti in za obdobje pogodbene prezasedenosti preda operaterju prenosnega sistema zakupljene zagotovljene zmogljivosti na mejni vstopni točki ali mejni izstopni točki, v kolikor je to v njegovem interesu. Uporabnik sistema ohrani svoje pravice in obveznosti iz pogodbe o prenosu, dokler operater prenosnega sistema predanih zagotovljenih zmogljivosti pogodbeno ne prerazporedi in do obsega zmogljivosti, ki jih operater prenosnega sistema ne prerazporedi. O prerazporeditvi bo uporabnik sistema obveščen z aneksom o prerazporeditvi k pogodbi o prenosu. Natančnejši pogoji in postopki so določeni s Pravili o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005.