/ Drugo / Obvestila / Dodatno pojasnilo k postopku dodeljevanja prenosnih zmogljivosti za koledarsko leto 2014 skladno s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji


¨

Dodatno pojasnilo k postopku dodeljevanja prenosnih zmogljivosti za koledarsko leto 2014 skladno s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji

Datum objave : 29.10.2013
Operater prenosnega sistema zemeljskega plina ugotavlja, da v letu 2013 poteče veljavnost pogodb o prenosu večjemu številu uporabnikov prenosnega sistema zemeljskega plina. Zaradi navedenega je operater prenosnega sistema vsem uporabnikom naslovil pismi, v katerih jih poziva k pravočasni predložitvi zahteve za prenos po prenosnem sistemu zemeljskega plina (pismi z dne 30. septembra 2013 in 24. oktobra 2013). Operater prenosnega sistema ugotavlja, da do danes, dne 28. 10. 2013, še vedno ni prejel večjega števila zahtev za prenos po prenosnem sistemu zemeljskega plina. Z namenom, da se omogoči dostop do prenosnega sistema vsem uporabnikom sistema na pregleden in nepristranski način, ki ta dostop želijo uveljaviti tudi za vstopno točko v Republiko Slovenijo, operater prenosnega sistema posebej izpostavlja, da pri oddaji zahtev za prenos velja, skladno s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega sistema, tki. prejemna teorija. To pomeni, da mora operater prenosnega sistema zahtevo za prenos na svoj naslov prejeti do 31. oktobra v tekočem letu, da to zahtevo za prenos lahko šteje za pravočasno. Operater prenosnega sistema zato poziva vse uporabnike sistema, ki nameravajo oddati zahtevo za prenos do mejnih vstopno-izstopnih točk, da to storijo tako, da bo operater prenosnega sistema to zahtevo za prenos prejel najkasneje do vključno 31. oktobra 2013. Hkrati vas operater prenosnega sistema tudi obvešča, da je na spletni strani družbe Plinovodi d.o.o., spletna stran: http://www.plinovodi.si/2013/10/obvestila, objavljeno Pojasnilo k postopku dodeljevanja prenosnih zmogljivosti za koledarsko leto 2014, skladno s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, iz katerega je nedvoumno razvidno, da bo operater prenosnega sistema dodeljeval zmogljivosti uporabnikom sistema za zahteve, ki bodo k operaterju prenosnega sistema prispele do vključno 31. oktobra 2013 po načelu sorazmernosti z zahtevanimi zmogljivostmi in za zahteve, ki bodo prispele po 31. oktobru 2013 po načelu vrstnega reda prispetja zahtev, vse do zasedenosti prenosnih zmogljivosti (četrti in peti odstavek 18. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja).