/ Drugo / ObvestilaObvestila

RSSStrokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji

30 marec 2018

Vabilo na Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji

Dne 4. aprila 2018 vas vabiva na šesto srečanje uporabnikov našega prenosnega sistema, ki smo ga tokrat nadgradili z aktualnimi in pomembnimi temami. Slovenski plinski trg je vse bolj aktivno vpet v regionalno dogajanje, zaradi česar smo mu dodali zgornji naslov, pod katerim bomo prikazali zakonodajne novosti, povzeli stanje na trgu ter prikazali projekte, ki bodo po naši oceni prispevali k učinkovitejšem trgu ter zanesljivejši oskrbi. Na letošnjem dogodku so se nam pridružili kot aktivni udeleženci kolegi sosednjih operaterjev Snam Rete Gas in FGSZ. Okviren program srečanja 8.30 – 9.00        Sprejem udeležencev 9.00 – 9.15        Pozdravni nagovor poslovodstva 9.15 – 10.45      Prvi del – novosti na področju plina v Sloveniji:
 • Novosti evropske in nacionalne zakonodaje
 • Informatizacija sklepanja pogodb o prenosu za izstopne zmogljivosti v RS
 • Trg z zemeljskim plinom v RS
 • Stanje na projektu Pripravljavec prognoz
 • Vprašanja in razprava.
10.45 – 11.15    Odmor 11.15 – 13.00    Drugi del – možnosti plina v nacionalni energetiki:
 • Sedanja in prihodnja vloga zemeljskega plina (Inštitut Jožef Štefan)
 • Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom (Agencija za energijo)
 • Prispevek regulatorja (Agencija za energijo)
 • Predstavitev Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019-2028 (Plinovodi)
 • Vprašanja in razprava.
13.00 – 14.00    Odmor za kosilo 14.00 – 16.30    Tretji del – infrastruktura:
 • Nacionalna plinska energetika kot del nacionalne energetike – Energetski koncept Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo)
 • Regionalni plinski trg in smeri razvoja – Quo Vadis (Inštitut REKK)
 • Predstavitev Bidirectional gas route Italy – Slovenia – Hungary
  • FGSZ,
  • Snam Rete gas,
  • Plinovodi
 • Vprašanja in razprava.
16.30 – 17.00    Sklep Prosimo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do srede, 28. marca 2018, na elektronski naslov: skr@plinovodi.si. Dogodek je brezplačen in bo potekal v sredo, 4. aprila 2018 v konferenčnih prostorih hotela Austria trend, Dunajska cesta 154, Ljubljana, https://www.austria-trend.at/sl/hotels/ljubljana. S sodelavci se veseliva vašega obiska,   Glavni direktor Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.   Namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.   Plinovodi d.o.o. Povezani z energijo

Strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«

15 februar 2018
Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema obvešča vse predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirano javnost, da bo v sredo, 4. 4. 2018 potekalo že šesto strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«. Predstavniki operaterja prenosnega sistema bomo podali svoj pogled na novosti na trgu z zemeljskim plinom in k sodelovanju na srečanju povabili tudi druge udeležence trga z zemeljskim plinom. Podrobnejša vsebina srečanja bo sporočena v začetku marca. Vljudno vabljeni. Plinovodi d.o.o. Povezani z energijo

Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (leto 2018)

03 januar 2018

Skladno z Energetskim zakonom in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina je Agencija za energijo izdala Soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 80/17) in je začel veljati 1. januarja 2018.

Pripombe in predlogi k predlogu besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

27 december 2017
Operater prenosnega sistema je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje predstavnike zainteresirane javnosti povabil, da podajo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina najkasneje do 4. novembra 2017. Pravočasno je operater prenosnega sistema prejel pripombe, predloge ali dopolnite enega uporabnika sistema. Stališča operaterja prenosnega sistema na prejete pripombe, predloge ali dopolnitve so vsej zainteresirani javnosti na voljo v priloženi tabeli.

Koordinacijski sestanek akterjev plinskega trga: 12.12.2017 14:00

12 december 2017
Ob nesreči, ki se je danes zgodila na avstrijskem prenosnem sistemu zemeljskega plina v Baumgartnu in je povzročila, da avstrijski prenosni sistem deluje s tehničnimi omejitvami, je družba Plinovodi d.o.o. kot operater slovenskega prenosnega sistema sklicala koordinacijski sestanek ključnih akterjev plinskega trga v Republiki Sloveniji, to je dobaviteljev zemeljskega plina, operaterjev distribucijskih sistemov in Agencije za energijo. Prisotni so preverili stanje oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji in se dogovorili za potrebne aktivnosti, da bo oskrba tudi v naprej nemotena. Razmere so zahtevne, vendar si vsi akterji prizadevamo zagotoviti čim večjo razpoložljivost prenosnih zmogljivosti za nemoteno oskrbo slovenskega plinskega trga.  

Obvestilo o ponovni vzpostavitvi prenosa preko Avstrije

12 december 2017
Uporabnike prenosnega sistema obveščamo, da je bil danes zvečer ob 23:00 ponovno vzpostavljen prenos zemeljskega plina preko Avstrije. Stanje v slovenskem prenosnem sistemu je bilo ves čas obravnave motnje prenosa preko Avstrije stabilno, zagotovljene so bile zadostne količine zemeljskega plina za nemoteno oskrbo slovenskih odjemalcev.

Sporočilo 2. koordinacijskega sestanka 12. 12. 2017, 19:00

12 december 2017
Na drugem koordinacijskem sestanku s podjetji plinskega gospodarstva je bilo potrjeno, da se bodo po razpoložljivih informacijah razmere iz smeri prenosa preko Avstrije normalizirale predvidoma najkasneje do poznih večernih ur. Medtem ostaja stanje v slovenskem prenosnem sistemu stabilno, o nadaljnjih aktivnostih in dogodkih vas bomo sproti obveščali.

Omejitev prenosa zemeljskega plina na avstrijskem prenosnem sistemu

12 december 2017
Danes dopoldne se je na avstrijskem prenosnem sistemu v Baumgartnu zgodila nesreča, ki je povzročila, da avstrijski prenosni sistem deluje s tehničnimi omejitvami. Družba Plinovodi si prizadeva zagotoviti čim večjo razpoložljivost prenosnih zmogljivosti za preusmeritev dobav za nemoteno oskrbo slovenskega plinskega trga.  

PLINOVODI ponovno dosegli Zlato bonitetno odličnost AAA

08 december 2017
  Bonitetna hiša Bisnode je družbo Plinovodi d.o.o. v mednarodnem projektu finančne analize podjetij v 12 evropskih državah ponovno uvrstila med 1,6 % najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost AAA tri zaporedna leta. Zlato bonitetno odličnost AAA v Sloveniji dosega zgolj 3.136 družb od registriranih približno 196.000. Družba, ki izkazuje Zlato bonitetno odličnost, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Osnutek Spremeb in Dopolnitev SON

20 oktober 2017
Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju morebitnih pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina. Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; številko člena, za katerega se predlaga dopolnitev; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

4. novembra 2017

na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si. Priloge:

Strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

15 september 2017
V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo aktivnih in hitrih sprememb na trgu z zemeljskim plinom, zato smo v torek, 12. septembra 2017 organizirali že kar tradicionalno jesensko strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«. Prijetno nas je nagradil številčen obisk s strani zainteresirane javnosti, saj je srečanje potekalo na visoki strokovni ravni z aktualnimi vprašanji iz publike pred skoraj sto glavo množico. Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno uporabnikom prenosnega sistema zemeljskega plina, vabilu pa so se odzvali tudi predstavniki nacionalnega regulatorja, predstavniki različnih inštitutov ter tujih trgovalnih podjetij z zemeljskim plinom. Na srečanju so bile poudarjene nenehne spremembe tako domače zakonodaje kot tudi tujih evropskih smernic in direktiv, predstavljen je bil pomen razvoja prenosnega sistema in novih razvojnih projektov ter zagotavljanja povezljivosti slovenskega plinovodnega sistema s sosednjimi. Predavatelji so na kratko povzeli živahno dogajanje na virtualni točki ter trgovalni platformi ter predstavili novosti, ki jih uvaja pripravljavec prognoz in informatizacija sklepanja pogodbenih razmerij, vezanih na zakup zmogljivosti. Pomemben poudarek je bil tudi na projekciji porabe zemeljskega plina v prihodnosti v širši regiji. Navedene teme so predstavili zaposleni iz družbe Plinovodi d.o.o., katere sta jih dopolnili gostujoči predavateljici. Predstavnica Agencije za energijo je predstavila izdelano Poročilo o stanju na področju energetike v Republiki Sloveniji, predstavnica portala Energetika.NET pa je za konec navdušila s predstavitvijo branosti prispevkov na portalu Energetika.NET. Pozitivni odzivi udeležencev so za nas spodbuda k ohranjanju tradicije in dodatna motivacija za organizacijo ponovnega srečanja. [caption id="attachment_7398" align="aligncenter" width="556" caption="Strokovno strečanje jesen - 2017"][/caption]

 

Strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji« (4)

01 september 2017
Družba Plinovodi d.o.o. vas vabi na brezplačno strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«, ki bo potekalo v torek, 12. septembra 2017, s pričetkom ob 8.30 uri in predvidenim zaključkom ob 14.00 uri v konferenčnih prostorih hotela Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, Ljubljana, https://www.radissonblu.com/en/hotel-ljubljana. Na srečanju bomo predstavili novosti na trgu z zemeljskim plinom in pogled družbe Plinovodi d.o.o. z naslednjimi vsebinami: Okviren program srečanja: 8.30 – 9.00       Dobrodošlica udeležencem 9.00 – 9.15       Pozdravni nagovor 9.15 - 11.00      Prvi del:
 • Novosti, ki jih prinašajo zakonodajne podlage v evropskem in nacionalnem prostoru,,
 • Informatizacija sklepanja pogodb o prenosu za izstopne zmogljivosti v RS,
 • Trg z zemeljskim plinom v RS (uporabe virtualne točke, povzetek stanja projekta Pripravljavca prognoz),
 • Stisnjen zemeljski plin (SZP) v RS,
 • Vprašanja in razprava.
11.00 – 12.00    Odmor 12.00 - 13.45    Drugi del:
 • Projekti čezmejnih povezav in PCI projekti,
 • Predstavitev Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 – 2027,
 • Poročilo o stanju na področju energetike v RS (Agencije za energijo),
 • Prispevek Energetike.net,
 • Vprašanja in razprava.
13.45 – 14.00    Zaključek Vljudno vabljeni, da skupaj preživimo prijeten dan ter izmenjamo strokovne izkušnje. V kolikor si še niste zagotovili mesta na srečanju, vas naprošamo, da svojo udeležbo potrdite v najkrajšem možnem času v elektronski obliki na naslov: SKR@plinovodi.si. Veselimo se vašega obiska ter vas lepo pozdravljamo. Plinovodi d.o.o. Povezani z energijo

Strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji« (3)

01 september 2017
Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema vabi predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirane javnosti na že peto srečanje, ki bo

v torek, 12. septembra 2017, med 8:30 in 14:00 uro

v kongresnem centru Radisson Blu Plaza Hotela, Ljubljana.

Predstavniki operaterja prenosnega sistema bomo podali svoj pogled na novosti na trgu z zemeljskim plinom in k sodelovanju na srečanju povabili tudi druge udeležence trga z zemeljskim plinom. Podrobnejša vsebina srečanja bo sporočena v začetku septembra. Prosimo vas, da svojo udeležbo na delavnici potrdite najkasneje do četrtka, 7. septembra 2017, v elektronski obliki na naslov: SKR@plinovodi.si.

Informacije o kongresnem centru: Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, Ljubljana, https://www.radissonblu.com/en/hotel-ljubljana.

Vljudno vabljeni.   Plinovodi d.o.o. Povezani z energijo  

Informacija o spremenjenem terminu vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem sistemu

25 julij 2017
Vezano na naše predhodno obvestilo, objavljeno 5. julija 2017, operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila spremenjen seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na posameznih relevantnih točkah, ki so posledica vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem plinovodu TAG. Zaradi omenjenih planiranih vzdrževalnih del bo zmanjšan prenos v avstrijskem prenosnem sistemu in tudi na avstrijski mejni točki Murfeld–Exit. Iz objavljenih podatkov o omejitvah prenosnih zmogljivosti na avstrijskem prenosnem sistemu je razvidno, da bodo največje omejitve prenosa preko mejne povezovalne točke Murfeld/Ceršak v obdobju od 25. 9. 2017 (6:00) do 29. 9. 2017 (18:00), v katerem GCA predvideva 100 % redukcijo zagotovljenih zmogljivosti na točki Murfeld-Exit. Podatki o omejitvah so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o. pod rubriko »Obdobja za vzdrževanje«. Nosilce bilančnih skupin (uporabnike sistema) prosimo, da tudi v spremenjenem terminu upoštevajo razpoložljivost zmogljivosti in usklajenost napovedanih količin, kot je to bilo že zapisano v našem predhodnem obvestilu. Družba Plinovodi d.o.o.  

Informacija o vzdrževalnih delih na avstrijskem prenosnem sistemu

05 julij 2017
Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na posameznih relevantnih točkah, ki so posledica vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem plinovodu TAG. Zaradi omenjenih planiranih vzdrževalnih del bo zmanjšan prenos v avstrijskem prenosnem sistemu in tudi na avstrijski mejni točki Murfeld–Exit. Iz objavljenih podatkov o omejitvah prenosnih zmogljivosti na avstrijskem prenosnem sistemu je razvidno, da bodo največje omejitve prenosa preko mejne povezovalne točke Murfeld/Ceršak v obdobju od 4.9.2017 (6:00) do 8.9.2017 (18:00), v katerem GCA predvideva 100% redukcijo zagotovljenih zmogljivosti na točki Murfeld-Exit. Podatki o omejitvah so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o. pod rubriko »Obdobja za vzdrževanje«. Nosilce bilančnih skupin (uporabnike sistema) prosimo, da upoštevajo navedene podatke o zmanjšanju prenosnih zmogljivosti pri svojih napovedih prenosa zemeljskega plina za povezovalno točko Murfeld/Ceršak in količine uskladijo s svojim dobaviteljem na avstrijski strani. Vse nosilce bilančnih skupin tudi prosimo, da za navedene plinske dni skrbijo za usklajenost skupnih dnevnih napovedanih količin na izstopnih točkah s skupnimi dnevnimi napovedanimi količinami na vstopnih točkah. Družba Plinovodi d.o.o.

Auto osnutek

03 julij 2017
Agencija za energijo je 6. junija objavila Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 - 2027 na svoji spletni strani in s tem začela javno posvetovanje, ki bo trajalo do 10. julija. Agencija bo po končanem posvetovalnem postopku objavila prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke. Po potrebi bo pripravila tudi javno obravnavo prejetih pripomb in pozvala operaterja prenosnega sistema k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta ter nato k ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta izdala soglasje.

Festival Ljubljana (1)

30 maj 2017
Družba Plinovodi d.o.o. je v okviru sponzorstva Ljubljana Festivala 2017 sponzor dogodka R. Wagner: Siegfried (Mariinsko gledališče iz Sankt Peterburga, dirigent Valerij Gergijev), ki bo izveden 29. 8. 2017, v Cankarjevem domu.

Amending the Interconnection Agreement at Gorizia/Šempeter interconnection point

21 april 2017
Transmission system operator Plinovodi d.o.o. informs that is under amending the Interconnection Agreement at Gorizia/Šempeter interconnection point signed on April 29 2016 with Snam Rete Gas S.p.A., transmission system operator in Italy, pursuant to the provisions of EU Regulation 2015/703 establishing a Network Code on Interoperability and Data Exchange Rules (INT NC).

The amendment of the Agreement provides:

 • the modification of the allocation rule, in order to guarantee to Users the application of the principle “allocation = nomination";
 • the institution of an operational balancing account between the interconnected TSOs, in order to manage the differences between the energy measured at the interconnection point and the User’s transportation programs.

Here follow the articles of the Interconnection Agreement regarding the Allocation procedure:

 • Interconnection Agreement – Allocation procedure

In the document are used abbreviations as follow:

 • OBA – Operational Balancing Account;
 • DUQd – Daily Unbalance Quantity;
 • SRG – Snam Rete Gas;
 • IP – Interconnection Point.
In accordance with the provisions of art. 4.2 of INT NC, the Users can submit their comments to the mailbox pso@plinovodi.si, by the 20th of May 2017.  

Neobvezujoča anketa o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema

06 april 2017
Obveščamo vas, da je skladno z evropsko zakonodajo, od danes 6. 4. 2017 naprej, možno izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema. Skladno s 26. do 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/459 (v nadaljevanju Uredba), operater prenosnega sistema zemeljskega plina poziva uporabnike prenosnega sistema k izpolnitvi ankete glede potencialnega zakupa dodatnih zmogljivosti. V osmih tednih od začetka veljave zgoraj navedene Uredbe, do 1. 6. 2017, imajo uporabniki prenosnega sistema možnost izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti, ki je dostopna na tej povezavi. Izpolnjeno anketo se operaterju prenosnega sistema posreduje na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si.  
Priponke : tej povezavi

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 - 2027 - posvetovalni dokument

06 april 2017
Operater prenosnega sistema v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15) vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku [intlink id="1787" type="page"]Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 - 2027[/intlink]