/ Drugo / ObvestilaObvestila

RSSPovprečna mesečna zgornja kurilnost za marec 2020

02 april 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Prekinitev teka rokov v postopkih priključitev in posegov v prostor v območju prenosnega sistema

30 marec 2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da je 29. 3. 2020 začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki zaradi epidemije novega koronavirusa med drugim začasno ustavlja tek rokov v sodnih in upravnih zadevah. 

Zakon med drugim določa prekinitev teka rokov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, kar ob upoštevanju javnih pooblastil družbe Plinovodi d.o.o. pomeni, da prekinitve rokov vplivajo na:

 1. postopke izdaje soglasij za priključitev na prenosni sistem zemeljskega plina,
 2. postopke pridobivanja projektnih pogojev ter mnenj v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj ter
 3. postopke izdaje soglasij za posege v varnostni in varovalni pas prenosnega plinovoda, za katere ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Prekinitev roka pomeni, da lahko vse stranke, ki so že bile pozvane na določeno izpolnitev v navedenih postopkih, po prenehanju ukrepov izkoristijo preostanek časa, ki v času prekinitve ni tekel.

To ne pomeni, da stranke ne smejo ali morejo izpolniti morebitnih obveznosti v času prekinitve. Te obveznosti se sicer ne morejo izpolniti osebno na družbi Plinovodi d.o.o., se pa lahko vloge, zahteve in dopolnitve pošiljajo po navadni pošti na naslov:

Plinovodi d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana

 

ali na elektronski naslov: mladen.pajk@plinovodi.si

 

Poleg prekinitve rokov, ki varujejo pravni položaj strank, posebni ukrepi predvidevajo tudi prekinitev teka instrukcijskih rokov družbe Plinovodi d.o.o. v zgoraj navedenih postopkih (izdaje odločb, soglasij, mnenj, pozivi na dopolnitve idr.). Enako kot za stranke to pomeni, da v času prekinitve rok ne teče, po prenehanju ukrepa pa bo družba Plinovodi d.o.o. obveznosti izpolnila v času, ki ji je preostal.

Kljub navedenemu bomo v družbi Plinovodi d.o.o. poskušali vse prejete vloge oziroma zahteve obravnavati čim bolj nemoteno, ne bodo pa se izvajale ustne obravnave v postopkih izdaje soglasij za priključitev na prenosni sistem.

Informacija o obravnavi problematike koronavirusa

16 marec 2020

V družbi Plinovodi d.o.o. pozorno spremljamo problematiko širjenja okužbe s koronavirusom ter izvajamo vrsto ukrepov za obvladovanje tveganj in preprečevanje širjenja okužbe, pri čemer do danes ne beležimo obolelih sodelavcev. O aktivnostih redno poročamo Ministrstvu za Infrastrukturo. Prenosni sistem zemeljskega plina obratuje stabilno in brez motenj. Izredno pozornost namenjamo sistemu za nadzor in upravljanje, kjer ekipa v dispečerskem centru deluje in biva popolnoma izolirana od okolice. Pri pripravi ukrepov spremljamo tudi informacije v okviru Evropskega združenja operaterjev prenosnih sistemov za plin (ENTSOG) ter z izvedbo ukrepov v največji možni meri skrbimo tako za varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema zemeljskega plina kot tudi za zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih.

ENTSOG Akcijski načrt za razvoj plinskega omrežja do leta 2050

16 marec 2020

ENTSOG je objavil Akcijski načrt za razvoj plinskega omrežja do leta 2050. Akcijski načrt povzema predloge evropskih operaterjev prenosnega sistema, kako pripraviti plinska omrežja na energetski prehod. Cilj Akcijskega načrta je zagotoviti priporočila organizacije ENTSOG za evropski zeleni dogovor »EU Green deal« ter poudariti predloge operaterjev prenosnega sistema za učinkovito združitev dobro delujočega plinskega trga, zanesljive oskrbe in dekarbonizacije plinskega omrežja.

Načrt ponuja tri možne scenarije za članice EU, industrijo in potrošnike o tem, kako s plinskimi omrežji doseči nič emisij toplogrednih plinov do leta 2050:

 • Scenarij »Metan«
 • Scenarij »Mešanica vodika in metana«
 • Scenarij »Vodik«

Spodaj posredujemo povezave do ENTSOG dokumentov v angleškem jeziku:

Javna obravnava osnutka besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina

09 marec 2020

Operater prenosnega sistema v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

30. marca 2020

na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si.

Prilogi:

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za februar 2020

02 marec 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za januar 2020

02 februar 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Javno posvetovanje o osnutkih predlogov projektov razširitvenih zmogljivosti

14 januar 2020

Na podlagi 27. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/459 (CAM NC) je slovenski operater prenosnega sistema zemeljskega plina v sodelovanju s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov zemeljskega plina objavil javno posvetovanje o osnutkih predlogov projektov razširitvenih zmogljivosti. Analize vsebujejo osnutke predlogov projektov razširitvenih zmogljivosti za povezovalno točko Tornyiszentmiklós/Pince (HU/SI) in razširitveno zmogljivost na mejni povezovalni točki Šempeter/Gorica (SI/IT), kot možnih projektov za razširitvene zmogljivosti. Vse dodatne informacije in kontakti podatki so dostopni na naslednji povezavi: http://www.plinovodi.si/en/network-access/connecting-point/auctions/public-consultation-documentation-for-incremental-capacity/

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za december 2019

02 januar 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za november 2019

02 december 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za oktober 2019

03 november 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Poročilo o oceni povpraševanja 2019

25 oktober 2019

Plinovodi d.o.o. smo v sodelovanju s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov objavili poročila o oceni povpraševanja za povezovalne točke Murfeld / Ceršak, Gorica / Šempeter, Rogatec in Tornyiszentmiklós / Pince, ki so pripravljena na podlagi zbranih nezavezujočih anket o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema in določil Uredbe Komisije (EU) 2017/459, do katerih lahko dostopate tukaj.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za september 2019

02 oktober 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

20 september 2019

V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo pomembnosti uporabe zemeljskega plina kot energenta, aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v evropsko dogajanje in s tem namenom smo v torek, 17. septembra 2019 priredili tradicionalno strokovno srečanje pod naslovom »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«. Namen srečanja je bil poudariti pomembnost učinkovitega trga zemeljskega plina, sedanjo in prihodno vlogo zemeljskega plina, ki ga razumemo široko, izven okvirov prenosnega sistema. Želeli smo predstaviti pomembnosti prihodnjih perspektiv zemeljskega plina v evropskem pogledu in pogledu zunaj naših nacionalnih meja, kar so s svojo prisotnostjo izkazali številni udeleženci srečanja. Poleg vabljenih govorcev in predstavnikov družbe Plinovodi d.o.o. je k odmevnosti srečanja pomembno prispevala tudi mednarodna udeležba. Pridružili so se nam predstavniki regulatorja ter ministrstva, uporabnikov sistema, dobaviteljev zemeljskega plina, nosilcev bilančnih skupin, medijev in drugih deležnikov na trgu zemeljskega plina ter širše javnosti. Več o dogodku, si lahko ogledate na povezavi »Strokovno srečanje«.

Dodatna informacija o vzdrževalnih delih na avstrijskem prenosnem sistemu v oktobru 2019

12 september 2019

Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., ponovno obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na posameznih relevantnih točkah, ki so posledica vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem plinovodu TAG in SOL. Zaradi omenjenih planiranih vzdrževalnih del bo zmanjšan prenos v avstrijskem prenosnem sistemu in tudi na avstrijski mejni točki Murfeld–Exit.

Iz objavljenih podatkov o omejitvah prenosnih zmogljivosti na avstrijskem prenosnem sistemu je razvidno, da bodo največje omejitve prenosa preko mejne povezovalne točke Murfeld/Ceršak v obdobju od 4.10.2019 (6:00) do 14.10.2019 (18:00), v katerem GCA predvideva 100% redukcijo zagotovljenih zmogljivosti na točki Murfeld-Exit in objavlja razpoložljivo zmogljivost do 41% tehnične zmogljivosti Murfeld-Exit. Podatki o omejitvah so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o. pod rubriko »Obdobja za vzdrževanje«, 14.6.2019 smo o delih na avstrijskem prenosnem sistemu s posebnim sporočilom obvestili vsakega izmed nosilcev bilančnih skupin.

Nosilce bilančnih skupin (uporabnike sistema) prosimo, da upoštevajo navedene podatke o zmanjšanju prenosnih zmogljivosti pri svojih napovedih prenosa zemeljskega plina za povezovalno točko Murfeld/Ceršak in količine uskladijo s svojim dobaviteljem na avstrijski strani. Za dodatne informacije o uporabi zakupljenih zmogljivosti Murfeld-exit in o možnosti uporabe razpoložljive tehnične zmogljivosti Murfeld-exit predlagamo, da se nosilci bilančnih skupin pravočasno obrnejo na avstrijskega operaterja prenosnega sistema GCA. Vse nosilce bilančnih skupin tudi prosimo, da za navedene plinske dni skrbijo za usklajenost svojih skupnih dnevnih napovedanih količin na izstopnih točkah s svojimi skupnimi dnevnimi napovedanimi količinami na vstopnih točkah.

Strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji« dne 17.9.2019

06 september 2019


Vabimo vas na osmo srečanje uporabnikov našega prenosnega sistema, ki smo ga tokrat nadgradili z aktualnimi in pomembnimi temami. Predstavljene bodo zakonodajne novosti, povzetek stanja na trgu ter prikazani projekti, ki bodo po naši oceni prispevali k učinkovitejšemu trgu ter zanesljivejši oskrbi z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji. Poseben poudarek bo na trajnostni uporabi zemeljskega plina kot ekonomsko učinkovitega in okolju prijaznega energenta.


Okvirni program srečanja 17. septembra 2019

8.30 – 9.00       Dobrodošlica udeležencem

9.00 – 9.15       Pozdravni nagovor glavnega direktorja

9.15 - 11.00      Prvi del: Slovenski plinski trg

 • Regulatorne in zakonodajne novosti,
 • Trg z zemeljskim plinom v RS,
 • Status projekta Pripravljavec prognoz,
 • Novosti portala NUS,
 • Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029.

11.00 – 11.30    Odmor

11.30 – 13.50    Drugi del: Zemeljski plin in plinska infrastruktura

 • Perspektive plinovodnih sistemov v novejših dokumentih Evropske komisije,
 • Trajnostni projekti in povezovanje sektorjev,
 • CNG v Sloveniji,
 • Analiza okoljskih vplivov zemeljskega plina s študijo življenjskih ciklov,
 • Primerjalna tehnično-ekonomska analiza uporabe toplotnih črpalk s plinskim motorjem pri oskrbi stavbe s toploto in hladilno energijo,
 • Zaključek.


Prosimo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do vključno četrtka, 12. septembra 2019, na elektronski naslov: skr@plinovodi.si.


Dogodek je brezplačen in bo potekal v torek, 17. septembra 2019 v konferenčnih prostorih hotela Austria trend, Dunajska cesta 154, Ljubljana, https://www.austria-trend.at/sl/hotels/ljubljana.


Veseli bomo vašega obiska,


Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za avgust 2019

02 september 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za julij 2019

02 avgust 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

12 julij 2019

Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema obvešča vse predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirano javnost, da bo v torek, 17. 9. 2019 potekalo že osmo strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«. Predstavniki operaterja prenosnega sistema bomo podali svoj pogled na novosti na trgu z zemeljskim plinom in k sodelovanju na srečanju povabili tudi druge udeležence trga z zemeljskim plinom.

Podrobnejša vsebina in lokacija srečanja bo sporočena v drugi polovici avgusta.

Vljudno vabljeni.

Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo

Neobvezujoča anketa o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema

02 julij 2019

Obveščamo vas, da je skladno z evropsko zakonodajo, od danes, 2. 7. 2019 naprej, možno izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema. Skladno s 26. do 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/459, operater prenosnega sistema zemeljskega plina poziva uporabnike prenosnega sistema k izpolnitvi ankete glede potencialnega zakupa dodatnih zmogljivosti. V osmih tednih od te objave imajo uporabniki prenosnega sistema možnost izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti, ki je dostopna na tej povezavi. Izpolnjeno anketo se operaterju prenosnega sistema posreduje na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si.  

Priponke: na tej povezavi