Okolje in Varnost

Družba veliko pozornost posveča zagotavljanju varnosti obratovanja plinovodnega omrežja in varovanju okolja. Preprečevanje nastanka izrednih dogodkov in popolna pripravljenost na učinkovito ukrepanje ob morebitnih okvarah ali poškodbah predstavljata ključna elementa sistema varovanja okolja. To družba dosega z izvajanjem vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje vplivov na okolje.

Družba želi primernost zemeljskega plina kot ekološko najprimernejšega goriva poudariti tudi s svojim delovanjem na področju ravnanja z okoljem skladno z zahtevami standarda ISO 14001 z namenom obvladovanja in stalnega zmanjševanja vplivov na okolje (certifikat SIQ, certifikat IQNet).

Okoljska politika

Družba Plinovodi d.o.o. že več desetletij oskrbuje slovenske uporabnike zemeljskega plina. Slovenski industriji in široki potrošnji zagotavlja varen in zanesljiv prenos zemeljskega plina. Ravnanje z zemeljskim plinom ne dopušča napak in zahteva strokovno ter odgovorno delo vseh zaposlenih. Ob upoštevanju teh dejstev je zemeljski plin prijazno nizkoogljično fosilno gorivo.

Družba želi omogočiti širšo uporabnost zemeljskega plina, zato si prizadeva za širjenje prenosnega sistema, ki bo omogočal priključevanje novih uporabnikov. Prenosni sistem nadgrajujemo skladno z regionalnim in vseevropskim razvojem trga z zemeljskim plinom. Z navedenimi aktivnostmi izdatno prispevamo k zmanjševanju obremenitev naravnega okolja.

Poleg ugodnih in okolju prijaznih značilnostih zemeljskega plina pa je treba omeniti, da lahko zemeljski plin vpliva na okolje zaradi:

  • posegov v prostor, gradnje in vzdrževanja prenosnega sistema ter pripadajočih objektov;
  • nastajanja minimalnih občasnih emisij zemeljskega plina pri nujnih posegih na prenosnem sistemu in emisij dimnih plinov ob obratovanju kotlovnic;
  • hrupa pri obratovanju prenosnega sistema ter
  • vzrokov, nastalih zaradi izrednih razmer.

Družba skrbno spremlja stanje in se odgovorno zavzema za stalno zmanjševanje ugotovljenih vplivov na okolje. Pri tem so najbolj pomembni preventivni ukrepi, saj so dolgoročno tudi najbolj učinkoviti.

Skrbno spremljanje pojavov in razmer na prenosnem sistemu ter kakovostno izvajanje meritev, prinaša rezultate, pomembne za širšo skupnost, saj se je verjetnost nastanka nezaželenih dogodkov zmanjšala na minimum. Strokovne ekipe družbe so stalno pripravljene za učinkovito ukrepanje ob morebitnih okvarah in poškodbah prenosnega sistema.

Zavezujemo se za stalno in pravočasno prepoznavanje ter izpolnjevanje zakonodajnih in drugih zahtev ter smernic na vseh področjih, ki so kakorkoli povezana z našim okoljskim ravnanjem.

Družba skrbi za razvoj svojih zaposlenih in zunanjih izvajalcev ter njihovo izobraževanje, v katero je vključena okoljska dimenzija dejavnosti. Sedanjim in bodočim uporabnikom prenašamo znanja s področja učinkovite in varne rabe zemeljskega plina.

Družba spremlja in proučuje interes javnosti ter uporabnikov zemeljskega plina. Mnenja, predlogi in vprašanja so dobrodošli pokazatelj naših storitev, zato se nanje odgovorno odzivamo v obliki informiranja in svetovanja.

Vse to pripomore k boljšemu razumevanju naše skupne skrbi pri zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, vzpostavljanju boljših okoljskih razmer in ohranjanju okolja za prihodnje rodove.

Ljubljana, marec 2017