Skladnost merilnih naprav

Kontrolni organ v družbi Plinovodi d.o.o. izvaja kontrole in overitve turbinskih, ultrazvočnih  in rotacijskih plinomerov v merilnem območju od 1 m3/h do 10.000 m3/h na preizkuševališčih z zrakom pri tlaku okolice ter kontrole in overitve elektronskih korektorjev plina v merilnem območju absolutnih tlakov od 0,3 do 100 bar.

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Osnove za imenovanje, delovanje in nadzor Urada RS za meroslovje nad delom imenovane osebe določa Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 27/17). Pravilnik na podlagi veljavnih sprememb dopolnjuje Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08).

Družba Plinovodi d.o.o. izvaja overitve skladno z Odločbo o imenovanju št.: 6416-4/2016/9, ki jo je dne 07.03.2017 izdal Urad RS za meroslovje. Pri tem se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe 369, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Kontrolni organa izvaja vse kontrole in overitve plinomerov in korektorjev neodvisno in nepristransko v skladu s standardom SIST EN 17020:2012. Stranke, ki naročijo kontrolo plinomerov ali korektorjev v kontrolnem organu, se skupaj z delavci kontrolnega organa obvezujejo, da z vsemi informacijami, ki se pridobijo ali nastanejo med izvajanjem kontrol, ravnajo kot z zaupnimi. Vse informacije, razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti, ali pa so dogovorjene z naročnikom (npr. za odzivanje na pritožbe), se štejejo za pravno zaščitene in zaupne informacije.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Kontrole in overitve meril izvaja imenovana oseba skladno z metodami in postopki, ki so določeni z veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. K-010 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0048/10-0012.

Veljavnost akreditacije je mogoče preveriti na spletni strani Slovenske akreditacije www.slo-akreditacija.si.