PCI 2015

Evropska komisija je 18. novembra 2015 sprejela nov seznam 195 ključnih energetskih infrastrukturnih projektov, s katerimi bo Evropa lažje dosegla energetske in podnebne cilje (C(2015) 8052 konč.). Gre za posodobljen seznam projektov skupnega interesa, ki je bil sprejet oktobra 2013 kot priloga Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1391/2013. Na novem seznamu je 59 projektov manj kot na seznamu iz leta 2013, predvsem zaradi večje osredotočenosti na ozka grla v evropskem merilu in spremenjenega načina izbora projektov. Na seznamu PCI 2015 je 108 projektov s področja električne energije, 77 s področja plina, 7 s področja nafte in 3 projekti s področja pametnih omrežij. Ravnovesje med projekti s področja električne energije in plina je bilo doseženo tudi zaradi opredelitve jasnih prednostnih projektov v regionalnem okviru.

Projekti skupnega interesa bodo omogočili postopno nadgraditev energetske unije s povezovanjem energetskih trgov v Evropi, diverzifikacjo virov energije in prometnih poti. Prispevali bodo k odpravi energetske osamitve nekaterih članic. Poleg tega bodo projekti skupnega interesa povečali obseg obnovljivih virov energije v omrežju in s tem prispevali k zmanjšanju emisij ogljika.

Za vključitev projekta na seznam je treba dokazati, da prinaša znatne prednosti za najmanj dve državi članici. Poleg tega mora prispevati k povezovanju trga in krepitvi konkurence ter povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo in zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida.

Nabor projektov, ki so bili uvrščeni na seznam PCI 2013 ter projekti, ki so uvrščeni na nov seznam PCI 2015

Projekt PCI 2013 PCI 2015
M3/1a Šempeter − Ajdovščina X
M3/1b Ajdovščina − Kalce X
M3/1c Kalce − Vodice X
M8 Kalce − Jelšane X
R15/1 Pince – Lendava – Kidričevo X X
Nadgradnja interkonekcije Rogatec X
Nadgradnja interkonekcije Ceršak X
KP Kidričevo – 2. etapa razširitve X

Našteti projekti so na seznamu PCI 2015 vključeni v sklopu dveh skupin projektov, in sicer:

 • 6.23 Interkonekcija Madžarska – Slovenija (Nagykanizsa — Tornyiszentmiklós (HU) — Lendava (SI) – Kidričevo)
 • 6.26 Skupina Hrvaška – Slovenija – Avstrija preko Rogatca, ki vključuje naslednje projekte:
  • 6.26.1 Interkonekcija Hrvaška – Slovenija (Lučko — Zabok – Rogatec) (HR)
  • 6.26.2 KP Kidričevo, 2. faza razširitve (SI)
  • 6.26.3 Kompresorske postaje na hrvaškem prenosnem plinovodnem sistemu (HR)
  • 6.26.4 GCA 2014/04 Murfeld (AT)
  • 6.26.5 Nadgradnja interkonekcije Ceršak/Murfeld (SI)
  • 6.26.6 Nadgradnja interkonekcije Rogatec (SI)