Interkonekcija SI-HU

 1. Informacije o projektu

  1. Projekt Interkonekcija Madžarska – Slovenija

   Projekt (v nadaljevanju Interkonekcija) je vključen v razvojne dokumente družbe, združenja operaterjev na nivoju regije in Unije ter nacionalno energetsko strategijo (1):

   1. Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežjaOperater prenosnega sistema je skladno z določili Energetskega zakona (2) dolžan vsako leto Agenciji za energijo (3) v potrditev predložiti desetletni razvojni načrt omrežja. Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2016-2025 (4) opredeljuje glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je potrebno v naslednjih 10 letih zgraditi in posodobiti, vsebuje tudi že vse sprejete naložbe in opredeljuje nove. Interkonekcija je vključena v aktualni razvojni načrt, prvič pa je bila vanj vključena v dokumentu za obdobje let 2011 – 2020.
   2. Regionalni plinski naložbeni načrt (Gas Regional Investment Program)Interkonekcija med državama je predmet regionalnih plinskih naložbenih načrtov (5) v okvirjih evropskega združenja operaterjev za plin ENTSOG (6):
    1. Gas Regional Investment Plan Central-Eastern Europe 2014 – 2023 (7) in
    2. Southern Corridor Gas Regional Investment Plan 2014 – 2023 (8)
   3. Projekt je vsebovan tudi v seznamu projektov, ki je nastal v procesu CESEC (9, 10),
   4. Projekt je vsebovan tudi v ENTSOG TYNDP (11) za obdobje od leta 2015 do leta 2024, kar je tudi predpogoj, da lahko pridobi status PCI (Project of Common Interest) skladno z Uredbo 347/2013 (12).

   Evropska komisija je 18. novembra 2015 sprejela nov seznam 195 ključnih energetskih infrastrukturnih projektov (13), s katerimi bo Unija lažje dosegla energetske in podnebne cilje. Gre za posodobljen seznam projektov skupnega interesa, ki je bil sprejet oktobra 2013. Na seznamu PCI 2015 je 108 projektov s področja električne energije, 77 s področja plina, 7 s področja nafte in 3 projekti s področja pametnih omrežij.

   Projekti skupnega interesa bodo omogočili postopno nadgraditev Energetske unije s povezovanjem energetskih trgov v Evropi, diverzifikacjo virov energije in energetskih poti. Za vključitev projekta na seznam PCI projektov je treba dokazati, da prinaša projekt znatne prednosti za najmanj dve državi članici. Poleg tega mora prispevati k povezovanju trga in krepitvi konkurence ter povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo in zmanjšanju emisij, predvsem toplogrednih plinov.

   Nabor projektov v Sloveniji, ki so bili uvrščeni na seznam PCI 2013 ter projekti, ki so uvrščeni na nov seznam PCI 2015

   Projekt PCI 2013 PCI 2015
   M3/1a Šempeter − Ajdovščina X
   M3/1b Ajdovščina − Kalce X
   M3/1c Kalce − Vodice X
   M8 Kalce − Jelšane X
   R15/1 Pince – Lendava – Kidričevo X X
   Nadgradnja interkonekcije Rogatec X
   Nadgradnja interkonekcije Ceršak X
   KP Kidričevo – 2. etapa razširitve X

   Našteti projekti so na seznamu PCI 2015 vključeni v sklopu dveh skupin projektov, in sicer:

   • 6.23 Interkonekcija Madžarska – Slovenija (Nagykanizsa — Tornyiszentmiklós (HU) — Lendava (SI) – Kidričevo)

   https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pci_6_23_en_2015.pdf
   https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pci_annex2_6_23_en_2015.pdf

  2. Učinki projekta

   Intekonekcija Madžarska – Slovenija v smeri Nagykanizsa -Tornyiszentmiklós (HU) – Lendava (SI) – Kidričevo bo povezala do sedaj nepovezana prenosna sistema Slovenije in Madžarske. Omogočila bo dostop slovenskih dobaviteljev do madžarskih podzemnih skladišč in dostop madžarskih dobaviteljev do virov plina v Italiji in severnem Jadranu ter povečala zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom tako Slovenijo s smeri vzhodnih dobavnih virov, kot tudi Madžarsko z virov Italiji in severnem Jadranu.

  3. Splošne informacije o projektu

   Prenosni plinovod Madžarska – Slovenija bo potekal v dolžini 114 km, od katerih bo 72 km po slovenskem ozemlju. Planiran premer plinovodnih cevi je 500 mm, zagotovljena zmogljivost pa 38,1 GWh/dan.

   Zaradi tehnično ekonomske optimizacije in prilagoditve potrebam plinskega trga je izgradnja razdeljena v 3 faze:

   I) 1. faza Pince – Lendava (9 km plinovoda in mejna merilno regulacijska postaja);
   II) 2. faza Lendava – Ljutomer (21 km plinovoda in dodatni kompresorski enoti v kompresorski postaji Kidričevo);
   III) 3. faza Ljutomer – Kidričevo (42 km plinovoda in dodatna kompresorska enota v kompresorski postaji Kidričevo).

   Prenosni plinovod R15/1 Pince – Lendava sestavlja cevovod z vsemi pripadajočimi postroji in postajami. Nahaja se pretežno pod površino zemlje, razen na območjih plinovodnih objektov (merilne regulacijske postaje). Za plinovod bodo uporabljene jeklene cevi, tovarniško izolirane s polietilensko izolacijo. Cevi bodo spojene z varjenjem, prav tako tudi vse armature, ki se nahajajo na podzemnem delu plinovoda. Trasa plinovoda dolžine približno 9 km poteka od stične točke na slovensko–madžarski meji, ki leži severno od avtoceste A5, proti jugu do lokacije mejne merilno regulacijske postaje Pince, ki se nahaja ob načrtovanem platoju za mejno merilno regulacijsko postajo Pince na prenosnem plinovodu M9 Lendava – Kidričevo jugovzhodno od avtocestnega postajališča Pince. Pri tem poteku prečka avtocesto A5.Iz mejne merilno regulacijske postaje Pince se usmeri trasa proti zahodu in poteka na južni strani avtoceste A5 v skupnem koridorju z načrtovanim prenosnim plinovodom M9 Lendava–Kidričevo mimo območja Speedway stadiona Petišovci in naselja Petišovci. Zahodno od naselja Petišovci se trasa v skupnem koridorju z načrtovanim prenosnim plinovodom M9 Lendava – Kidričevo usmeri proti severu in nato severno od arheološkega najdišča Ivankovci (Trimlini, EŠD 23585) proti vzhodu ter se naveže na obstoječo Merilno regulacijsko postajo Lendava, ki je predvidena za razširitev. Mejna merilno regulacijska postaja Pince je načrtovana v neposredni bližini že načrtovane mejne merilno regulacijske postaje Pince, ki se načrtuje v sklopu Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo (14) (faza: predlog).

   V njenem sklopu so načrtovani naslednji objekti:

   • nadzorno servisni objekt, pritličen objekt velikosti približno 23 m x 12 m,
   • objekt merilno regulacijske postaje, zaprta nadstrešnica nad merilno regulacijskimi linijami velikosti približno 30 m x 19 m, višine približno 7,5 m in
   • več manjših tehnoloških objektov na platoju cevovodnih povezav.
  4. Plato postaje bo priključen na javno cesto, pred vhodom se uredijo parkirna mesta, za objekte se zagotovijo priključki na elektroenergetsko in vodovodno omrežje ter omrežje elektronskih komunikacij. Uredi se ustrezna infrastruktura za odvajanje odpadnih vod, katodna zaščita, strelovodna in prenapetostna zaščita in sistem požarne zaščite.

   1. Postopek priprave DPN

    Prenosni plinovod je prostorska ureditev državnega pomena, ki se načrtuje z državnim prostorskim načrtom (DPN). Postopek priprave in sprejemanja DPN se pripravlja skladno z določili Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) (Ur. l. RS, št. 80/10, 106/10-popr. in 57/12) (15). Družba Plinovodi d.o.o. kot investitor novega prenosnega plinovoda aktivno sodeluje pri pripravi novega DPN.

   2. Časovnica projekta

    Intekonekcija Madžarska – Slovenija Pričakovan začetni datum (mesec/leto) Pričakovan končni datum (mesec/leto)
    FID 1/2018 2/2018
    Gradnja 6/2019 12/2020
    Začetek obratovanja 12/2020 12/2020
  1. Trenutno stane na projektu in spremembe projekta

   V februarju 2015 je bil s strani družbe Plinovodi pripravljen ves material (16) za izdelavo Pobude za pripravo DPN za prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava (ZUM d.o.o., št. n.: 14072, december 2014, dopolnjeno februar 2015) (Pobuda). Pobuda je bila od 22. 4. 2015 do 22. 5. 2015 objavljena na spletnih straneh takratnega Ministrstva za infrastrukturo in prostor, z namenom pridobivanja smernic nosilcev urejanja prostora ter pripomb, predlogov, mnenj in pobud javnosti.

   Koordinator priprave DPN, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, je pristojne državne nosilce urejanja prostora (vloga št. 35009-1/2015-5/1092-09 z dne 20. 4. 2015) in lokalne nosilce urejanja prostora (vloga št. 35009-1/2015-6/1092-09 z dne 20. 4. 2015) pozval, da na podlagi izdelane in na spletu objavljene Pobude, v roku 30 dni podajo smernice ter podatke in strokovne podlage iz njihove pristojnosti. Prav tako je pozval Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje (vloga št. 35009-1/2015-4/1092-09 z dne 20.4.2015), da odloči o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje.
   Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Odločbo (št. 35409-38/2015 dne – 6.11.2015), da je v postopku priprave in sprejemanja DPN za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja.

   Analiza smernic je bila izdelana v oktobru 2015 – Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava: Analiza smernic (ZUM d.o.o., št. n.: 14072, oktober 2015).
   V maju 2016 je bilo prejeto Obvestilo o ustreznosti OP (dopis MOP, št. 35409-38/2015/24 z dne 23. 5. 2016)

  2. Javna posvetovanja

   Namen javne razgrnitve študije variant (utemeljitev rešitve s predlogom najustreznejše rešitve), okoljskega poročila in ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami. Javna razgrnitev je potekala od 22 avgusta do 22. septembra 2016 na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor in v prostorih Občine Lendava. Javna obravnava navedenega gradiva pa je potekala dne 6. septembra 2016 v prostorih Občine Lendava.

   V naslednji fazi je predvidena javna razgrnitev osnutka DPN, poročila o vplivih na okolje in idejnega projekta, ko bo gradivo izdelano in potrjeno s strani pristojnih organov. Skladno s terminskim planom MOP, bo javna razgrnitev omenjenih gradiv potekala v aprilu 2017.

  3. Kontaktni podatki za pridobitev celotnega sklopa dokumentacije vloge:

   info@plinovodi.si

  4. Kontaktni podatki za izražanje pripomb in ugovorov med javnim posvetovanjem

   Pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu se v času javne razgrnitve lahko poda pisno na mestih javne razgrnitve ali pa se jih pošlje na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 48, Ljubljana, s pripisom »DPN Pince – Lendava«, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN Pince – Lendava«. Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo v roku 60 dni prouči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga potem objavi na svoji spletni strani ter posreduje tangirani občini. Utemeljene pripombe in predlogi se smiselno upošteva pri izdelavi dopolnitve utemeljitve rešitve in pri nadaljnjih fazah izdelave DPN.

   Dodane informacije o DPN so dostopne na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

  5. Simulacija trga in analiza

   Simulacija trga in analiza predvidenega povezovalnega plinovoda Slovenija-Madžarska (povzetek)


  (1) Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04),  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NACP45
  (2) Energetski zakon (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/2014 in 81/2015)
  (3) https://www.agen-rs.si/
  (4) http://www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2011/09/RN_2016-2025.pdf
  (5) http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips#GENERAL-GRIPS-INFORMATION
  (6) http://www.entsog.eu/mission
  (7) http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips/2014#CENTRAL-EASTERN-EUROPE
  (8) http://www.entsog.eu/publications/gas-regional-investment-plan-grips/2014#SOUTHERN-CORRIDOR
  (9) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Appendix%20to%20the%20CESEC%20Action%20Plan_pre-HLG_rev.pdf
  (10) https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/central-and-south-eastern-europe-gas-connectivity
  (11) http://www.entsog.eu/publications/tyndp
  (12) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:SL:PDF
  (13) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0089
  (14) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7320
  (15) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5830
  (16) http://www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2015/01/RD-R15.pdf