Obvestila

Naročite se
 1. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

  Skladno z Energetskim zakonom in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina je Agencija za energijo izdala Soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 80/17) in je začel veljati 1. januarja 2018.

 2. Pripombe in predlogi k predlogu besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

  Operater prenosnega sistema je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje predstavnike zainteresirane javnosti povabil, da podajo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina najkasneje do 4. novembra 2017.

  Pravočasno je operater prenosnega sistema prejel pripombe, predloge ali dopolnite enega uporabnika sistema. Stališča operaterja prenosnega sistema na prejete pripombe, predloge ali dopolnitve so vsej zainteresirani javnosti na voljo v priloženi tabeli.

 3. Obvestilo o ponovni vzpostavitvi prenosa preko Avstrije

  Uporabnike prenosnega sistema obveščamo, da je bil danes zvečer ob 23:00 ponovno vzpostavljen prenos zemeljskega plina preko Avstrije. Stanje v slovenskem prenosnem sistemu je bilo ves čas obravnave motnje prenosa preko Avstrije stabilno, zagotovljene so bile zadostne količine zemeljskega plina za nemoteno oskrbo slovenskih odjemalcev.

 4. Sporočilo 2. koordinacijskega sestanka 12.12.2017, 19:00

  Na drugem koordinacijskem sestanku s podjetji plinskega gospodarstva je bilo potrjeno, da se bodo po razpoložljivih informacijah razmere iz smeri prenosa preko Avstrije normalizirale predvidoma najkasneje do poznih večernih ur. Medtem ostaja stanje v slovenskem prenosnem sistemu stabilno, o nadaljnjih aktivnostih in dogodkih vas bomo sproti obveščali.

 5. Koordinacijski sestanek akterjev plinskega trga: 12.12.2017, 14:00

  Ob nesreči, ki se je danes zgodila na avstrijskem prenosnem sistemu zemeljskega plina v Baumgartnu in je povzročila, da avstrijski prenosni sistem deluje s tehničnimi omejitvami, je družba Plinovodi d.o.o. kot operater slovenskega prenosnega sistema sklicala koordinacijski sestanek ključnih akterjev plinskega trga v Republiki Sloveniji, to je dobaviteljev zemeljskega plina, operaterjev distribucijskih sistemov in Agencije za energijo. Prisotni so preverili stanje oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji in se dogovorili za potrebne aktivnosti, da bo oskrba tudi v naprej nemotena. Razmere so zahtevne, vendar si vsi akterji prizadevamo zagotoviti čim večjo razpoložljivost prenosnih zmogljivosti za nemoteno oskrbo slovenskega plinskega trga.