Razvojni načrt

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028 – posvetovanje OPS z zainteresiranimi stranmi

Operater prenosnega sistema v času med 12. aprilom in 12. majem 2018 objavlja osnutek 10-letnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja 2019 – 2028 na svoji spletni strani ter v okviru javnega posvetovalnega postopka vabi vse predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k objavljenemu osnutku. Operater prenosnega sistema bo prispele komentarje in predloge dopolnitev proučil, se do njih opredelil ter dopolnjen dokument posredoval Agenciji za energijo v nadaljnjo obravnavo in soglasje.

Rok za oddajo komentarjev k razvojnemu načrtu je 12. maj 2018.

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028 – posvetovalni dokument
Posvetovalni obrazec

Svoje komentarje in predloge pošljite na naslov:
Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
1000 Ljubljana

oziroma na e-naslov:
info@plinovodi.si

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027

Agencija za energijo je dne 9.10.2017 izdala soglasje št. 111-8/2017-09/245 k Desetletnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018-2027.

Dokumenti:

Regionalni plinski naložbeni načrt 2017

Skladno z zahtevo po spodbujanju in vzpostavitvi regionalnega sodelovanja, ki je zapisana v Direktivi 2009/73/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi direktive 2003/55/ES (7. člen), ter Uredbo (ES) št. 715/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (12. člen) operaterji prenosnih sistemov znotraj ENTSOG vsaki dve leti objavijo GRIP (Gas Regional Investment Plan) oz. regionalni naložbeni načrt, na podlagi katerega se lahko odločajo glede naložb. Na podlagi analize interkonekcij in obratovanja prenosnih plinovodnih sistemov ter infrastrukturnih razvojnih potreb so se operaterji prenosnih sistemov v sklopu ENTSOG dogovorili za razvrstitev v 6 regionalnih skupin. V sklopu priprave dveh dokumentov GRIP sodeluje tudi družba Plinovodi d.o.o., in sicer pri GRIP Southern Corridor/Južni koridor ter GRIP CEE/Srednjevzhodna Evropa. GRIP CEE je bil objavljen 19. maja 2017, GRIP Južni koridor pa 19. septembra 2017.

GRIP CEE 2017

GRIP Južni koridor 2017