Dostop

Operater prenosnega sistema prek zakupa prenosne zmogljivosti uporabnikom sistema zagotovi uporabo prenosnega plinovodnega sistema zemeljskega plina za prenos dogovorjene količine zemeljskega plina v dogovorjenem času. Uporabnik sistema si izvajanje prenosa zemeljskega plina zagotovi s sklenitvijo ustrezne pogodbe o prenosu.

Primer postopka zagotovitve prenosne zmogljivosti s pogodbo o prenosu:

  1. Vlagatelj zahteve pri operaterju prenosnega sistema vloži Zahtevo za dostop.
  2. Operater prenosnega sistema, skladno s tehničnimi omejitvami prenosnega sistema izvede dodelitev prenosne zmogljivosti vlagatelju zahteve.
  3. Vlagatelj zahteve in operater prenosnega sistema skleneta pogodbo o prenosu.

Na podlagi EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14) je svet Agencije za energijo izdal soglasje k Pravilom o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo (Uradni list RS, št. 67/14), ki med drugim urejajo tudi:

- zakup zmogljivosti na povezovalnih točkah sistema z dražbo,
- spremembo plinskega dne in prehod iz koledarskega na plinsko leto,
- zakup zmogljivosti v energijski enoti kWh/dan oz. kWh/h in
- beleženje prenesenih količin v energijskih enotah kWh/dan.

Zakup prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah je uporabnikom sistema omogočen na podlagi izvajanja dražb, preko spletne rezervacijske platforme PRISMA European Capacity Platform ter skladno z določili Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo (Uradni list RS, št. 67/14).

Operater prenosnega sistema lahko zavrne zahtevo za prenos v primerih, ki so predvideni v EZ-1 in podzakonskimi akti.